TNN online ภัยโจรกรรมข้อมูลป่วนโลก หนุนธุรกิจ Cyber Security บูมยุคดิจิทัล

TNN ONLINE

TNN Exclusive

ภัยโจรกรรมข้อมูลป่วนโลก หนุนธุรกิจ Cyber Security บูมยุคดิจิทัล

ภัยโจรกรรมข้อมูลป่วนโลก หนุนธุรกิจ Cyber Security บูมยุคดิจิทัล

ปัจจุบันภัยคุกคามไซเบอร์นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาล จากการโจรกรรมข้อมูลปี 64 มีมูลค่าความเสียหายต่อครั้งสูงถึง 4.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯทำให้ทั่วโลกพุ่งเป้าไปที่ Cyber Security ในการบริหารประเทศ โดย วิศรุต จารุอนันตพงษ์ AFPT Wealth Manager ธนาคารทิสโก้

รู้หรือไม่ ทุกๆ 39 วินาที เกิดการโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ และเว็บไซต์กว่า 30,000 เว็บไซต์ ถูกโจรกรรมข้อมูลทุกวัน และกว่า 60% ของบริษัททั่วโลกมีประสบการณ์ด้าน Cyber Attacks นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยของจำนวนการโจมตีทางไซเบอร์ ทั่วโลกในปี 2021 เพิ่มขึ้นราว +50% YoY จากปีก่อนหน้า หรืออยู่ที่ 925 รายการต่อบริษัทต่อสัปดาห์ 


ซึ่งนอกจากจำนวนการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแล้ว มูลค่าความเสียหายก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อาทิ มูลค่าความเสียงหายจากการละเมิดข้อมูล (Data Breach) ต่อกรณีปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 3.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2020 เพิ่มขึ้นเป็น 4.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2021 หรือคิดเป็นการเติบโตราว 10% ต่อปี


ด้วยจำนวนเหตุการณ์และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ส่งผลให้แต่ละประเทศทั่วโลกยกประเด็นด้าน Cyber Security เป็น 1 ในประเด็นที่ให้ความสำคัญมากที่สุดในนโยบายการบริหารประเทศ ตัวอย่างเช่น การประกาศใช้กฎหมายด้านการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ในไทยเรียกว่า PDPA) เพื่อป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางมิชอบ โดยนักวิเคราะห์คาดว่า ในปี 2023 กฎหมายดังกล่าวจะครอบคลุมประชากรราว 75% ของประชากรทั้งหมด  


เช่นเดียวกันกับบริษัทเอกชน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ Education, FinTech, Healthcare และ E-commerce เป็นต้น ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบ Cyber Security เพื่อป้องกัน Data ของตน 


โดย Gartner เชื่อว่า ในปี 2024 เมื่อบริษัทมีการนำระบบการป้องกันข้อมูลทางไซเบอร์มาใช้ในการดำเนินกิจการอย่างแพร่หลาย จะช่วยลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก Cyber Attacks ได้มากถึง 90% 


เนื่องด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีในยุค Digital Transformation ที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต เช่น เทคโนโลยี 5G, IoT, Social Media และเทรนด์ในอนาคตอย่าง Metaverse ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ล้วนเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจ Cyber Security เติบโตขึ้นสะท้อนจากการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาด (TAM) ของกลุ่ม Cyber Security จะเติบโตเฉลี่ยมทบต้น (CAGR) +14% ต่อปีในช่วงปี 2021 - 2024 


จะเห็นได้ว่า ธุรกิจ Cyber Security เป็นอีก 1 ในกลุ่มของธุรกิจ Megatrend ซึ่งเติบโตตามการพัฒนาของเทคโนโลยีทั่วโลก แต่ความล้ำสมัยของเทคโนโลยีมักตามมาด้วยการเกิด Cyber Attacks เพื่อพยายามเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างต้องให้การสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้ในรูปแบบต่างๆ ทำให้ธุรกิจ Cyber Security จะยังสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในอนาคต


ที่มา  วิศรุต จารุอนันตพงษ์ AFPT  Wealth Manager ธนาคารทิสโก้

ภาพประกอบ  ธนาคารทิสโก้,พิกซาเบย์


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง