TNN online โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญฯ เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งบัตร 2 ใบ

TNN ONLINE

สังคม

โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญฯ เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งบัตร 2 ใบ

โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญฯ เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งบัตร 2 ใบ

โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญฯ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งบัตร 2 ใบ


วันนี้ (22 พ.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ซึ่งสาระสำคัญ คือ ที่ประชุมรัฐสภา ได้ปรับแก้ระบบการเลือกตั้ง จากระบบจัดสรรปันส่วนผสม บัตรใบเดียว หรือ MMP มาเป็นระบบผสม แบบ MMM หรือ ระบบบัตร 2 ใบ พร้อมปรับแก้สัดส่วน ส.ส. 500 คน จากแบบแบ่งเขต 350 คน เป็น 400 คน และบัญชีรายชื่อ 150 คน เหลือ 100 คน โดยที่การคำนวณจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อนั้น จะเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะได้มีการแก้ไขในการดำเนินการถัดไป 


ทั้งนี้ ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 บัญญัติไว้ว่า ในระบบการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ จะเริ่มใช้เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปทั้งประเทศในครั้งถัดไป ซึ่งหากระหว่างนี้ ยังต้องมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้น ก็จะยังคงใช้บัตรใบเดียวก่อนโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญฯ เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งบัตร 2 ใบ

โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญฯ เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งบัตร 2 ใบโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญฯ เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งบัตร 2 ใบ


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง