TNN online เช็กรายละเอียดมาตรการ ‘ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ’ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

TNN ONLINE

สังคม

เช็กรายละเอียดมาตรการ ‘ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ’ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็กรายละเอียดมาตรการ ‘ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ’ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็กรายละเอียดครม.ขยายมาตรการบัตรสวัสดิการฯ ลดค่าน้ำ - ไฟ อุดหนุนค่าซื้อสินค้าอุปโภค/บริโภค ค่าเดินทาง เบี้ยผู้พิการ ถึง ก.ย. 64

วันนี้ ( 22 ก.ย. 64 )จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการขยายมาตรการลดภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65 เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ดังนี้

1.ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำ-ค่าไฟ

ค่าไฟ : ได้สิทธิค่าไฟฟรี หากใช้ไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือนกรณีเกิน 50 หน่วย/เดือน รัฐจะสนับสนุนวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงิน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องชำระค่าไฟทั้งหมด

ค่าน้ำ : รัฐสนับสนุนวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือนกรณีเกิน 100 บาท แต่ไม่ถึง 315 บาท ต้องชำระส่วนเกินด้วยตนเอง หากใช้เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรฯ จะต้องชำระค่าน้ำทั้งหมด

2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าเดินทาง และเบี้ยความพิการ 

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน : ผู้ที่รายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะได้รับ 200 บาท/คน/เดือน  ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ 300 บาท/คน/เดือน 

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม : 55 บาท/คน/3 เดือน 

ค่าเดินทาง : ค่าโดยสาร ขสมก. รถไฟฟ้า บขส. รถไฟ 500 บาท/คน/เดือน 

เบี้ยความพิการ : 1,000 บาท/คน/เดือน

เช็กรายละเอียดมาตรการ ‘ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ’ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง