TNN online เคลียร์ชัด! เปิดที่มามาตรการ 'งดสนทนา' ขณะใช้บริการระบบขนส่งทางราง

TNN ONLINE

สังคม

เคลียร์ชัด! เปิดที่มามาตรการ 'งดสนทนา' ขณะใช้บริการระบบขนส่งทางราง

เคลียร์ชัด! เปิดที่มามาตรการ 'งดสนทนา' ขณะใช้บริการระบบขนส่งทางราง

กรมการขนส่งทางรางแจงที่มาที่ไปมาตรการ 'ขอความร่วมมืองดสนทนา' ขณะใช้บริการระบบขนส่งทางราง ยืนยันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย

วันนี้ (14ก.ค.64) จากกรณีที่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางทุกระบบถือปฏิบัติ โดยหนึ่งในมาตรการที่ ขร. ได้ประกาศไว้ในข้อ 5. กำกับดูแล ตรวจติดตาม และขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ได้แก่ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และงดสนทนาขณะใช้บริการระบบขนส่งทางราง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อเข้าและออกจากระบบ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรอง และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ นั้น ได้สร้างความสงสัยให้กับประชาชน และผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางถึงสาเหตุและที่มาของการกำหนดให้ผู้โดยสารงดสนทนาขณะใช้บริการระบบขนส่งทางราง ว่า มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดถึงได้กำหนดมาตรกาขึ้นมาในลักษณะนี้ 

ก่อนอื่นทาง ขร. ขอแจ้งให้ทราบว่าข้อกำหนดที่ระบุให้งดสนทนาขณะใช้บริการระบบขนส่งทางรางนี้ ไม่ได้เพิ่งกำหนดออกมาเพื่อบังคับใช้ในครั้งนี้เป็นครั้งแรก แต่ข้อกำหนดดังกล่าวได้ถูกกระบุไว้ในมาตรการเพื่อรองรับการเดินทางที่จะเพิ่มขึ้นภายหลังการเปิดภาคเรียนในรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563  โดยเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริการขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา ซึ่งกำหนดให้งดการพูดคุยและต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการเดินทางควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอื่นๆ

ทั้งนี้ ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นมาลอยๆ โดยไม่มีข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุขมาสนับสนุน จากการร่วมประชุมหารือระหว่าง ขร.  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ และหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมรองรับการเปิดเทอมและปรับปรุงการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ร่วมกันนั้น 

ทางกรมควบคุมโรค และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้ง 2 หน่วยงานได้มีความเห็นทางวิชาการด้านสาธารณสุขเห็นพ้องร่วมกันในการกำหนดให้ผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางต้องสวมหน้ากากและงดการพูดคุยขณะอยู่ในขบวนรถและตลอดเวลาเมื่อใช้บริการ 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของสารคัดหลั่ง และการแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลายนั่นเอง การออกมาตรการใดๆก็ตามทาง ขร. คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ แม้บางมาตรการอาจทำให้ผู้โดยสารได้รับความไม่สะดวกมากนัก จึงขอความร่วมมือจากผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 


เคลียร์ชัด! เปิดที่มามาตรการ 'งดสนทนา' ขณะใช้บริการระบบขนส่งทางราง


ภาพประกอบ: AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง