TNN online มีผลแล้ว! ประกาศค่าเคลื่อนย้าย-ดูแลรักษา รถจอดทิ้งริมทาง สูงสุดคันละ 5,000 บาท

TNN ONLINE

สังคม

มีผลแล้ว! ประกาศค่าเคลื่อนย้าย-ดูแลรักษา รถจอดทิ้งริมทาง สูงสุดคันละ 5,000 บาท

มีผลแล้ว! ประกาศค่าเคลื่อนย้าย-ดูแลรักษา รถจอดทิ้งริมทาง สูงสุดคันละ 5,000 บาท

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศค่าเคลื่อนย้าย-ดูแลรักษา รถจอดทิ้งริมทาง สูงสุดคันละ 5,000

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564 ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และมาตรา 42/1 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้อำนวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงเคลื่อนย้ายยานพาหนะของตน ดังต่อไปนี้


(1) รถจักรยานยนต์ คันละ 500 บาท


(2) รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ คันละ 1,500 บาท


(3) รถยนต์ขนาด 6 ล้อ คันละ 3,000 บาท


(4) รถยนต์ขนาดตั้งแต่ 8 ล้อขึ้นไป คันละ 5,000 บาท


(5) ยานพาหนะอื่นนอกจาก (1) ถึง (4) คันละ 5,000 บาท


ข้อ 2 ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าดูแลรักษายานพาหนะที่อยู่ในความครอบครองของผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ดังต่อไปนี้


(1) รถจักรยานยนต์ วันละ 200 บาท  


(2) รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ วันละ 300 บาท


(3) รถยนต์ขนาด 6 ล้อ วันละ 500 บาท


(4) รถยนต์ขนาดตั้งแต่ 8 ล้อขึ้นไป วันละ 1,500 บาท


(5) ยานพาหนะอื่นนอกจาก (1) ถึง (4) วันละ 1,500 บาท


ข้อ 3 การนับเวลาตามข้อ 2 ให้ถือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน


ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564


ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีผลแล้ว! ประกาศค่าเคลื่อนย้าย-ดูแลรักษา รถจอดทิ้งริมทาง สูงสุดคันละ 5,000 บาท

ข่าวแนะนำ