TNN เช็กที่นี่ รายชื่อ 140 โรงพยาบาล เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

TNN

สังคม

เช็กที่นี่ รายชื่อ 140 โรงพยาบาล เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

เช็กที่นี่ รายชื่อ 140 โรงพยาบาล เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายชื่อ 140 โรงพยาบาลที่ให้บริการนอกเวลาราชการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่น พ.ศ. 2567


โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เกี่ยวกับรายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่น ซึ่งมีห้องบริการแยกจากห้องฉุกเฉินเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปห้องฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีรายชื่อ 140 โรงพยาบาลที่ให้บริการนอกเวลาราชการ


อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 วรรคสอง (1) แห่งข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีมีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีมีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ 


รายชื่อ 140 โรงพยาบาลที่ให้บริการนอกเวลาราชการ


อาทิ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลปาง จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

เช็กที่นี่ รายชื่อ 140 โรงพยาบาล เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

เช็กที่นี่ รายชื่อ 140 โรงพยาบาล เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

เช็กที่นี่ รายชื่อ 140 โรงพยาบาล เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

เช็กที่นี่ รายชื่อ 140 โรงพยาบาล เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

เช็กที่นี่ รายชื่อ 140 โรงพยาบาล เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ


คลิกอ่าน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับเต็ม รายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่นข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง