TNN ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมาแรง! ร่วมภาครัฐ หนุนสินค้าท้องถิ่น

TNN

สังคม

ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมาแรง! ร่วมภาครัฐ หนุนสินค้าท้องถิ่น

ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมาแรง!   ร่วมภาครัฐ หนุนสินค้าท้องถิ่น

ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก! "เชน ธนา" หนุน "อสม. วังน้อย" ยกระดับซอฟต์พาวเวอร์

นายธนา ตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ หรือที่รู้จักกันในนาม "เชน ธนา" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด ได้เดินทางไปยังอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยครอบครัวและตัวแทนจากบริษัทหัวเหว่ย จำกัด โดยได้พบปะกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มสตรีในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของอำเภอวังน้อย ได้แก่ เครื่องจักสานและขนมไทยที่ผลิตด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมตามสูตรโบราณที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน กลายเป็น "ซอฟต์พาวเวอร์" ที่โดดเด่นของพื้นที่

ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมาแรง!   ร่วมภาครัฐ หนุนสินค้าท้องถิ่น

ในการเยือนครั้งนี้ เชน ธนา ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มสตรีวังน้อยด้วยการรับเครื่องจักสานจำนวน 1,000 ชุด ไปจำหน่ายต่อในรายการที่เขารับผิดชอบ นอกจากนี้ ทั้งเชนและตัวแทนจากบริษัทหัวเหว่ยยังได้ให้กำลังใจแก่กลุ่มสตรีในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่น

ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมาแรง!   ร่วมภาครัฐ หนุนสินค้าท้องถิ่น

เชน ธนา ยังมีแผนที่จะเดินทางไปพบปะกับชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้สินค้าท้องถิ่นได้รับการยกระดับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล อันจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยทั่วประเทศและพัฒนาศักยภาพของสินค้าที่มาจากชุมชนท้องถิ่น

ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมาแรง!   ร่วมภาครัฐ หนุนสินค้าท้องถิ่น

ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมาแรง!   ร่วมภาครัฐ หนุนสินค้าท้องถิ่น

การลงพื้นที่ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ผ่านการสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรม 

ข่าวแนะนำ