TNN online ของขวัญปีใหม่! ทช.เปิดใช้ถนน 4 เลน ทางเข้าสู่วัดป่าบ้านตาด

TNN ONLINE

สังคม

ของขวัญปีใหม่! ทช.เปิดใช้ถนน 4 เลน ทางเข้าสู่วัดป่าบ้านตาด

ของขวัญปีใหม่! ทช.เปิดใช้ถนน 4 เลน ทางเข้าสู่วัดป่าบ้านตาด

กรมทางหลวงชนบท มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ประชาชน เปิดใช้ถนน 4 เลน สาย อด.1076 จ.อุดรธานี เส้นทางเข้าสู่วัดป่าบ้านตาด (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

กรมทางหลวงชนบท มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ประชาชน เปิดใช้ถนน 4 เลน สาย อด.1076 จ.อุดรธานี เส้นทางเข้าสู่วัดป่าบ้านตาด (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) 


กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ทางหลวงชนบทสาย อด.1076) เสร็จสมบูรณ์ พร้อมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งถนนสายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการขนส่งการท่องเที่ยว เป็นการรองรับปริมาณการจราจรของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสักการบูชาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด หรือวัดเกสรศีลคุณ 


แต่เดิมถนนสายดังกล่าวมีเพียง 2 ช่องจราจร เป็นเส้นทางที่คับแคบ ประชาชน นักเรียนและนักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ประกอบกับมีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง กระทรวงมหาดไทย

จึงได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนเส้นทางถึงกระทรวงคมนาคม ในการปรับปรุงถนนสายดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้ ทช.ดำเนินภารกิจยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการขนส่งการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน 


ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.2 – พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ทางหลวงชนบทสาย อด.1076) ระยะทางรวม 7.395 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 

โดยจะช่วยรองรับปริมาณการจราจรของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสักการบูชาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด เนื่องจากเป็นสถาน


ที่สำคัญและมีชื่อเสียงในจังหวัด ซึ่งการก่อสร้างได้ขยายช่องจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 333.466 ล้านบาท แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้


ช่วง กม.ที่ 0+000 เชื่อม ทล.2 (กม.ที่ 447) รูปแบบโครงการเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ปูทับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+100 รูปแบบโครงการเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4 – 6 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร 

ช่วง กม.ที่ 1+100 ถึง กม.ที่ 7+395 รูปแบบโครงการเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 – 2.50 เมตร


นอกจากนี้ ทช. ยังได้คำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนตั้งแต่จุดเริ่มต้นสายทาง โดยได้กำหนดให้มีจุดพักคอยหรือจุดนัดพบบริเวณต้นทางขาเข้าและปลายทางขาออกของโครงการ พร้อมก่อสร้างทางเท้ากว้าง 5 เมตร รองรับผู้พิการ ศาลาพักคอยผู้โดยสาร การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายทาง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ป้ายจราจร รวมถึงได้ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกและบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนอีกด้วย
ที่มา กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ภาพจาก กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง