TNN online ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัลศรีสวางควัฒน

TNN ONLINE

สังคม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัลศรีสวางควัฒน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัลศรีสวางควัฒน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัลศรีสวางควัฒน โล่พระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่หน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2565

7 ธันวาคม 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัลศรีสวางควัฒน โล่พระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่หน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารและบุคลากรจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับรางวัลศรีสวางควัฒน เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โครงการรางวัล “ศรีสวางควัฒน” เป็นรางวัลที่เกิดจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการสืบสานพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งในทุกท้องถิ่นห่างไกลให้มีโอกาสเข้าถึงการบริบาลด้านสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล โดยส่งเสริมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ พัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกถิ่นฐาน และดำเนินการสรรหาหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่นที่เป็นหน่วยงานแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ เชิดชูคุณค่าเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานนั้น ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ

สำหรับพิธีมอบรางวัล “ศรีสวางควัฒน” ประจำปี 2565 นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล จำนวน 4 หน่วยงาน ใน 3 ระดับ ดังนี้


1. รางวัลหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

2. รางวัลหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น ระดับโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

3. รางวัลหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี


ซึ่งทั้ง 4 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์โครงการฯ โดยเป็นหน่วยงานที่มีวิทยาการความรู้ด้านการรักษาโรคมะเร็ง หรือด้านอื่น ๆ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากล สามารถดูแลและให้การบริการประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นับเป็นการสานต่อพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรทางการแพทย์และการสาธารณสุขไทย พร้อมทั้งยกระดับการบริการและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัลศรีสวางควัฒน


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัลศรีสวางควัฒน


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัลศรีสวางควัฒน


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัลศรีสวางควัฒน


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัลศรีสวางควัฒน


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัลศรีสวางควัฒน


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัลศรีสวางควัฒนข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง