TNN online คาด"ฝุ่น PM 2.5"จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา เตรียมแผนควบคุม 3 พื้นที่?

TNN ONLINE

สังคม

คาด"ฝุ่น PM 2.5"จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา เตรียมแผนควบคุม 3 พื้นที่?

คาดฝุ่น PM 2.5จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา เตรียมแผนควบคุม 3 พื้นที่?

กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์ว่าปีนี้ ฝุ่นละออง PM 2.5 จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ จึงได้เตรียมแผนควบคุม ใน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่เมือง พื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตร

กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์ "ฝุ่นละออง PM 2.5"  จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ จึงได้เตรียมแผนควบคุม ใน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่เมือง พื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตร


นาย ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศพก.) แถลง "การเตรียมพร้อมรับมือปัญหาฝุ่นละออง PM2.5" ว่า ในฤดูกาลฝุ่นของปีนี้ยังคงมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือสภาพอากาศที่เอื้อต่อการสะสมตัวของฝุ่น โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองที่อาจจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ในส่วนของปัจจัยที่คุมได้ หากมีมาตรการที่เข้มงวดก็จะทำให้ปัญหา PM 2.5 ลดลงได้ โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้าลดค่าฝุ่นร้อยละ 10 จากปีที่แล้ว ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน


สำหรับแผนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง จะเข้มงวดใน 3 พื้นที่หลัก คือ พื้นที่เมือง , พื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตร โดยพื้นที่เมือง จะเน้นการแก้ปัญหาแหล่งกำเนิดมลพิษ PM 2.5 จากการจราจรและโรงงานอุตสาหกรรม โดยการขอความร่วมมือในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ในส่วนของภาครัฐและเอกชน เข้มงวดการตรวจวัดค่าควันดำ และขยายพื้นที่ตรวจวัดค่าควันดำ ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น จะมีการตรวจกำกับโรงงานที่มีแนวโน้มปล่อยมลพิษสูง


ส่วนพื้นที่การเกษตรที่จะมีการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 62 จังหวัด เกษตรกรจำนวน 17,640 คน ตั้งเป้าลดจำนวนจุดความร้อนร้อยละ 10


ส่วนสุดท้ายพื้นที่ป่าที่จะเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันไฟป่า รวมถึงการชิงเก็บลดเผาไม่น้อยกว่า 3,000 ตัน โดยกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดให้ลดจำนวนจุดความร้อนลงร้อยละ 20  เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 5 ปีย้อนหลัง
แฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง