TNN สปส.เปิดโครงการประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมสู่เครือข่าย "บวร"

TNN

สังคม

สปส.เปิดโครงการประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมสู่เครือข่าย "บวร"

สปส.เปิดโครงการประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมสู่เครือข่าย บวร

สำนักงานประกันสังคม เปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมสู่เครือข่าย "บวร"

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมสู่เครือข่าย “บวร” ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม  เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต กลุ่มผู้นำภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต และอำเภอกะทู้ ให้การต้อนรับ

นายบุญสงค์ กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้ให้ความสำคัญในการสร้างหลักประกันทางสังคม และความเสมอภาคทางสังคมเพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการ และสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้แก่ประชาชน ซึ่งตนได้มีโอกาสเป็นประธานจัดงาน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมสู่เครือข่าย “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน) 

สปส.เปิดโครงการประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมสู่เครือข่าย บวร

ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม


เพื่อขับเคลื่อนโครงการขยายผลการให้ความคุ้มครองแรงงานภาคอิสระสู่ระดับพื้นที่ โดยมีเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และอำเภอกะทู้ ร่วมเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ประชาชน แรงงานทุกภาคส่วนได้รับรู้และมีความเข้าใจในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการคุ้มครองในระบบประกันสังคม 

พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานภาคอิสระอาชีพอื่นๆ สมัครเข้าสู่การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนกลุ่มเครือข่าย “บวร” ผ่านผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะสงฆ์ สถานศึกษา และสถานประกอบกิจการ โดยมีกลุ่มสมาชิก บ้าน จำนวน 381 ราย วัด จำนวน 53 ราย โรงเรียน จำนวน 92 ราย โรงงาน จำนวน 3,991 ราย รวมทั้งสิ้น 4,517 ราย

นายบุญสงค์ กล่าวต่อว่า สำนักงานประกันสังคม พร้อมให้การสนับสนุนเกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐ ด้านการประกันสังคมให้แรงงานภาคอิสระเข้าถึงการมีหลักประกันความคุ้มครองทางสังคม และยังเป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนสนับสนุนการให้บริการประชาชน ได้มีหลักประกันความคุ้มครองประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

สปส.เปิดโครงการประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมสู่เครือข่าย บวร

ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม

สปส.เปิดโครงการประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมสู่เครือข่าย บวร

ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม

สปส.เปิดโครงการประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมสู่เครือข่าย บวร

ภาพจาก สำนักงานประกันสังคมข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม


ข่าวแนะนำ