TNN online โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นองคมนตรี

TNN ONLINE

สังคม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นองคมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นองคมนตรี

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นองคมนตรี

22 ตุลาคม 2565    เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง แต่งตั้งองคมนตรี  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า  


ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ แล้วนั้น


บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็น องคมนตรี


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน


โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นองคมนตรี

ภาพ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง