TNN online เปิดวิธี ‘ลงทะเบียนลดค่าไฟ’ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

TNN ONLINE

สังคม

เปิดวิธี ‘ลงทะเบียนลดค่าไฟ’ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เปิดวิธี ‘ลงทะเบียนลดค่าไฟ’ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เปิดวิธี ‘ลงทะเบียนลดค่าไฟ’ รับสิทธิใช้ฟรี 7 เดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

เปิดช่องการ ลงทะเบียนลดค่าไฟ หลังจาก จากกรณี คณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า หรือ เงินช่วยเหลือค่าไฟ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566  (7 เดือน) โดยใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อสนับสนุนค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน  จํานวน 1,786.05 ล้านบาท  ช่วยเหลือประมาณ 810,000 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้


ช่องทาง ‘ลงทะเบียนลดค่าไฟ’  หรือรับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 7 เดือน


- เว็บไซด์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี คลิก http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

- เว็บไซด์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี คลิก https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/


วิธีการลงทะเบียน


1.เข้าไปที่เว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

2. กดยอมรับเงื่อนไข

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เลขประจำตัวประชาชน, เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า, รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า, บิลประจำเดือน, จำนวนเงินค่าไฟฟ้า

4.กดยืนยันข้อมูล


เงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า


1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน


ข้อมูลจาก : การไฟฟ้านครหลวง / เว็บไซด์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาพจาก  :  TNN ONLINE 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง