TNN online เช็กที่นี่ ! น้ำท่วมหนัก 19 จังหวัด พื้นที่ไหนสัญจรได้-ไม่ได้บ้าง

TNN ONLINE

สังคม

เช็กที่นี่ ! น้ำท่วมหนัก 19 จังหวัด พื้นที่ไหนสัญจรได้-ไม่ได้บ้าง

เช็กที่นี่ ! น้ำท่วมหนัก 19 จังหวัด พื้นที่ไหนสัญจรได้-ไม่ได้บ้าง

กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมหนัก 19 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 28 แห่ง ผ่านได้ 50 แห่ง พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

กรมทางหลวงได้รายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 พบว่า น้ำท่วม/ดินสไลด์ 19 จังหวัด  รวมทั้งหมด 78  แห่ง การจราจรผ่านได้ 50 แห่งผ่านไม่ได้ 28 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

 


1.จ.ขอนแก่น ( 4 แห่ง)


- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง  คือบ้านไผ่- มัญจาคีรีอำ เภอชนบท ช่วงกม.ที่11+400 - 14+800 ระดับน้ำ 25-45 ซม. เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร


- การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง 

1.   บ้านสะอาด - เหล่านางาม อำเภอเมือง ช่วงกม.ที่6+700 - 7+200 ระดับน้ำ40-50 ซม. เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

2.   พล- ลำชีอำ เภอพล ช่วงกม.ที่33+150 - 34+000 ระดับน้ำ 35 ซม. ให้ใช้เส้นทางท้องถิ่นแทน  

3.   น้าพอง- โคกท่าอา เภอน้า พอง ช่วงกม.ที่14+500 - 15+100 ระดับน้า 40-45 ซม. ใชทางเลี่ยงแยกโคกท่ากม.25+6002.จ.ศรีสะเกษ ( 9 แห่ง) 


- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง คือ ห้วยขะยุง อำเภอกนัทรารมย์ ช่วงกม.ที่291+800 - 292+200 ระดบั น้า 10-30 ซม. 


- การจราจรผ่านไม่ได้ 8 แห่ง 

1. ห้วยขะยุง อำเภอกนัทรารมย์ ช่วงกม.ที่311+000 - 313+384 ระดับน้ำ 60-80 ซม. ให้ใชทางเลี่ยง ทล.2178  

2. หัวช้าง - สะเดาอำเภอราษีไศล ช่วงกม.ที่16+000 - 19+500 ระดับน้ำ    60 ซม.

3. บ้านด่าน - เมืองน้อย  อำเภอราษีไศล ช่วงกม.ที่27+500 - 29+000 ระดับน้ำ   60 ซม.   

4. บ้านด่าน - เมืองน้อย  อำเภอราษีไศล ช่วงกม.ที่30+000 - 31+500 ระดับน้ำ  50 ซม. 


5. เมืองน้อย- กันทรารมย์ อำเภอ กนัทรารมย์ ช่วงกม.ที่103+500 - 107+125 ระดับน้ำ   80-90 ซม. 

6. บ้านด่าน - เมืองน้อย อำเภอราษีไศล ช่วงกม.ที่37+000 - 39+500 ระดับน้ำ   50 ซม.  

7. โนนสำนัก - ดอนไมงาม อำเภอเมือง ช่วงกม.ที่12+000 - 16+050 ระดับน้ำ   40-70 ซม. 

8. ท่าศาลา- ละทาย  อำเภอกนัทรารมย์ ช่วงกม.ที่12+000 - 16+500 เป็นช่วงๆ ระดับน้ำ 60 -70 ซม.  


3.จ.สุรินทร์ (5 แห่ง)


- การจราจรผ่านได้ 4 แห่ง  

1.ลำน้ำชี- บ้านพม่า  อำเภอเมือง ช่วงกม.ที่ 162+750 - กม.164+600 ระดับน้ำ 15 ซม. 

2.ลำน้ำชี- บ้านพม่า  อำเภอเมือง  ช่วงกม.ที่ 157+000 - 159+300 ระดับน้ำ  10 ซม. 

3.  ห้วยพลับพลา-สตึก  อำเภอชุมพลบุรี ช่วงกม.ที่ 92+000 - กม.96+200 ระดับน้ำ  30 ซม.   

4. ตาฮะ- ลำพังชู  อำเภอท่าตูม ช่วงกม.ที่18+000 - กม.19+100  ระดับน้ำ  10 ซม.  


- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง คือ

จอมพระ- สะพานบุรีรินทร์อา เภอจอมพระ ช่วงกม.ที่18+900 - กม.20+040 ระดับน้ำ 20 ซม 

 


4.จ.บุรีรัมย์ ( 6 แห่ง)


- การจราจรผ่านได้ 6 แห่ง

1.   กระสัง- ระกา อำเภอเมือง ช่วงกม.ที่ 128+700 - 128+800  ระดับน้ำ 30 ซม. 

2.  หนองกระทิง - ลำปลายมาศ อำเภอลาปลายมาศ ช่วงกม.ที่87+500 -กม.88+900 ระดับน้ำ 30 ซม.   

3.  บัวตารุ่ง- ลำปลายมาศ  อำ เภอลา ปลายมาศ ช่วงกม.ที่36+600 -กม.37+000 ระดับน้ำ 15 ซม.  

4.  ลำน้ำ มูล- พุทไธสง อำเภอพุทไธสง ช่วงกม.ที่51+500 - กม.52+000  ระดับน้ำ 20 ซม. 

5.  ลำน้ำ มูล- พุทไธสง อำเภอพุทไธสง  ช่วงกม.ที่55+000 -กม.55+300 ระดับน้ำ  10 ซม.  

6.  สะพานบุรีรินทร์- ไทรงาม อำเภอสตึก ช่วงกม.ที่20+000 -กม.20+650 ระดับน้ำ  25 ซม. 


- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง


 

5.จ.นครราชสีมา ( 3 แห่ง)


- การจราจรผ่านได้ 3 แห่ง 

1. ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา อำเภอเมือง ช่วงกม.ที่16+400 - กม.17+800 ด้านขวาทางระดับน้ำ 20 ซม.

2.ประทาย - ชุมพวง อำเภอชุมพวง ช่วงกม.ที่18+700 - กม.20+300 ระดับน้ำ  15-30 ซม. 

3. ตลาดแค-วังหิน อา เภอพิมาย ช่วงกม.ที่8+000 - กม.8+300 ดา้นซ้ายทางระดับน้ำ  10 -15 ซม.  


- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง


6.จ.หนองบัวลำภู ( 1 แห่ง) 


- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง 

หนองบัวลำภู -เขื่อนอุบลรัตน์อา เภอเมือง ช่วง กม.ที่39+500 -42+000 ระดบั น้า 20-65 ซม. ใช้ทางเลี่ยง ทช.4013  


- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง


 


7.จ.อุบลราชธานี ( 9 แห่ง)


- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง คือ 

โขงเจียม - สะพือ อำเภอโขงเจียมช่วง กม.ที่ 29+900 - 30+200   ระดับน้ำ 20 ซม. เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร


- การจราจรผ่านไม่ได้ 8 แห่ง 

1.วารินชำราบ - อุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบช่วง กม.ที่ 418+400-419+600   ระดับน้ำ 115 ซม. แนะนำเส้นทางเลี่ยง ทล.217 ทางแยกต่างะดับบัวเทิง เลี้ยวซ้ายไปสะพานข้ามแม่น้ำมูล เข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี

2.เขื่องใน - อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานีช่วง กม.ที่ 259+700 - 261+800   ระดับน้ำ 60 ซม.ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น 

3.เขื่องใน - อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานีช่วง กม.ที่ 274+840 น้ำกัดเซาะข้างท่อเหลี่ยม ทำให้ถนนทรุด (ปิดการจราจรขาออก ใช้ทางเบี่ยง) 


4.ห้วยขะยุง - วารินชำราบ อำเภอวารินชำราบช่วง กม.ที่ 313+400 - 313+700   ระดับน้ำ 70  ซม.ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพิกัด 15.111861, 104.680673

5.ห้วยขะยุง - วารินชำราบ อำเภอวารินชำราบช่วง กม.ที่ 319+600 - 319+800   ระดับน้ำ 130 ซม. ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

6.ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี อำเภอเมืองช่วง กม.ที่ 3+600 - 8+200   ระดับน้ำ 105-135 ซม.ใช้ทางเลี่ยงถนนวงแหวนด้านทิศตะวันออก ทล.231 

7.เขื่องใน - นาคำใหญ่  อำเภอเขื่องในช่วง กม.ที่ 14+120 - 14+550   ระดับน้ำ 60 ซม.ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.2408 2382  

8.ท่าวารี - ท่าศาลา  อำเภอเขื่องในช่วง กม.ที่9+500 - 10+325  ระดับน้ำ 15 ซม.ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น 8.จ.ร้อยเอ็ด ( 1 แห่ง)


- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง 

จตุรพักตรพิมาน - ห้วยพลับพลา  อำเภอเกษตรวิสัยช่วง กม.ที่ 103+800 - 104+300 ระดับน้ำ 10-20 ซม.เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร


- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง


 

9.จ.มหาสารคาม ( 1 แห่ง) 


- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง คือ

ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม  อำเภอเมืองช่วง กม.ที่ 2+751 - กม.7+635 ระดับน้ำ 10-20 ซม.เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร


- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง


 

10.จ.ยโสธร ( 1 แห่ง)


- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง 

กู่พระโกนา - บ้านด่าน อำเภอโพนทรายช่วง กม.ที่ 25+000 - กม.26+315  ระดับน้ำ 25-30 ซม. เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร


- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง


11.จ.สระบุรี ( 1 แห่ง)


- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง  

หน้าพระลาน - บ้านครัว  อำเภอบ้านหมอช่วง กม.ที่ 13+800- กม.15+700 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ระดับน้ำ 40 ซม.การจราจรรถเล็กผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร


- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง


 

12.จ.ลพบุรี ( 9 แห่ง)


- การจราจรผ่านได้ 8 แห่ง

1.ดงจำปา - แยกร.พ.อานันทมหิดล อำเภอเมืองช่วง กม.ที่149+050-149+300 ระดับน้ำ 15 ซม.

2.ดงจำปา - แยกร.พ.อานันทมหิดล อำเภอเมืองช่วง กม.ที่ 179+628-180+128 ระดับน้ำ 25 ซม.

3.ดงจำปา - แยกร.พ.อานันทมหิดล อำเภอเมืองช่วง กม.ที่ 167+828-169+128 ระดับน้ำ 15 ซม.

4.ดงจำปา - แยกร.พ.อานันทมหิดล อำเภอเมืองช่วง กม.ที่182+428-182+648 ะดับน้ำ 30 ซม.

5.คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ช่วง กม.ที่ 62+800 - กม.64+400 ระดับน้ำ 5-20 ซม.การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก

6.คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ช่วง กม.ที่ 69+300 - กม.71+000 ระดับน้ำ 10 ซม. (บริเวณทางโค้ง)

7.บ้านหมี่ - เขาช่องลม อำเภอบ้านหมี่ช่วง กม.ที่ 6+000- กม.13+200 เป็นช่วง ๆ ระดับน้ำ 15-25 ซม.การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก 

8.แยกนิคมสร้างตนเอง-แยพัฒนานิคม อำเภอเมืองช่วง กม.ที่ 0+000-0+400 ระดับน้ำ 40 ซม.การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก 


- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

ม่วงค่อม - คลองห้วยไผ่ อำเภอชัยบาดาลช่วง กม.ที่ 58+900 - กม.59+500 ระดับน้ำ 35 ซม.การจราจรไม่สามารถผ่านได้  ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร13.จ.สุพรรณบุรี ( 1 แห่ง)


- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง 

สาลี - สุพรรณบุรี อำเภอช่วง กม.ที่ 71+250 - 71+540 ด้านซ้ายทาง ระดับน้ำ 15 ซม. เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร


- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง


 


14.จ.อ่างทอง (13 แห่ง)


- การจราจรผ่านได้ 10 แห่ง

1.นาคู - ป่าโมก อำเภอป่าโมกช่วง กม.ที่ 36+200 - 36+400  ระดับน้ำนอกคันกั้นดิน 100 ซม. ท่วมผิวจราจร 10 ซม.การจราจรผ่านได้

2.บางเสด็จ - แยกที่ดิน อำเภอป่าโมกช่วง กม.ที่ 41+400 - 41+600  ระดับน้ำนอกคันกั้นดิน 80 ซม. ท่วมผิวจราจร 10 ซม.การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก 

3.บางเสด็จ - แยกที่ดิน อำเภอป่าโมกช่วง กม.ที่ 42+000 - 43+200  ระดับน้ำนอกคันกั้นดิน 100 ซม. ท่วมผิวจราจร 10 ซม.การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก 

4.บางเสด็จ - แยกที่ดิน อำเภอป่าโมกช่วง กม.ที่ 43+200 - 44+000  ระดับน้ำนอกคันกั้นดิน 100 ซม. ระดับน้ำ 10-30 ซม.การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก 

5.บางเสด็จ - แยกที่ดิน อำเภอป่าโมกช่วง กม.ที่ 45+000 - 45+600  ระดับน้ำนอกคันกั้นดิน 20 ซม. ท่วมผิวจราจร 10 ซม.การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก 


6.ลาดตาล - วิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ ช่วง กม.ที่ 24+400 - 25+200  ระดับน้ำ 10 ซม.

7. บางหลวงโดด อำเภอป่าโมกช่วง กม.ที่ 4+000 - 4+500  ระดับน้ำนอกคันกั้นดิน 80 ซม. ท่วมผิวจราจร 10 ซม.

8.- บางหลวงโดด อำเภอป่าโมกช่วง กม.ที่ 19+000 - 21+000  ระดับน้ำนอกคันกั้นดิน 80 ซม. ท่วมผิวจราจร 40 ซม.การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก 

9.บางเสด็จ - แยกที่ดิน อำเภอโพสะช่วง กม.ที่ 52+200 - 53+000  ระดับน้ำนอกคันกั้นดิน 80 ซม. ท่วมผิวจราจร 10-40 ซม. 

10.บางเสด็จ - แยกที่ดิน อำเภอป่าโมกช่วง กม.ที่ 41+600 - 42+200  ระดับน้ำด้านซ้ายทาง 30 ซม.  ด้านขวาทาง 10 ซม.การจราจรด้านซ้ายทาง ปิดการจราจร ด้านขวาทางผ่านได้ แต่ไม่สะดวก เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยการเปิดช่องทางพิเศษ Reversible lane- การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

1.นาคู - ป่าโมก อำเภอป่าโมกช่วง กม.ที่ 36+000 - 36+200  ระดับน้ำนอกคันกั้นดิน 80 ซม. ท่วมผิวจราจร 10 ซม.การจราจรผ่านไม่ได้  

2.อ่างทอง - บางหลวงโดด อำเภอป่าโมกช่วง กม.ที่ 9+900 - 10+400  ระดับน้ำนอกคันกั้นดิน 80 ซม. ท่วมผิวจราจร 10 ซม.การจราจรผ่านไม่ได้ 

3.อ่างทอง - บางหลวงโดด อำเภอป่าโมกช่วง กม.ที่ 10+400 - 11+000  รระดับน้ำนอกคันกั้นดิน 80 ซม. ท่วมผิวจราจร 10 ซม.การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
 


15.จ.พระนครศรีอยุธยา ( 3 แห่ง)


- การจราจรผ่านได้ 3 แห่ง

1.อยุธยา - บางบาล  อำเภอบางบาลช่วง กม.ที่ 7+430 - 7+880 ซ้ายทาง ด้านขาเข้า ระดับน้ำ 10 ซม.การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก 

2.หน้าโคก -  อำเภอเสนาช่วง กม.ที่ 100+970 - 107+130 เป็นช่วงๆ ซ้ายทาง ระดับน้ำ 10  ซม.การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก  

3. บางบาล – ไผ่กองดิน อำเภอบางบาลช่วง กม.ที่ 11+800-12+100 ระดับน้ำ 10  ซม.การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก 


- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง


 


16.จ.สิงห์บุรี ( 6 แห่ง)


- การจราจรผ่านได้ 3 แห่ง 

1.ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์  อำเภอพรหมบุรีช่วง กม.ที่ 79+150 - 81+040 ซ้ายทาง ด้านขาเข้า ระดับน้ำ 30 ซม.การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก

2.แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา  อำเภอเมืองช่วง กม.ที่ กม.32+280 - 33+000 ด้วนขวาทาง ระดับน้ำ 45 ซม. เปิดช่องทางพิเศษด้านขวาทาง วิ่งสวนทาง 1 ช่องจราจรเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

3.วัดกระดังงา - บ้านม้า อำเภออินทร์บุรีช่วง กม.ที่ 56+600 – กม.56+900 ระดับน้ำ 25 ซม.การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก


- การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

1.แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา  อำเภอเมืองช่วง กม.ที่ 33+500 - 36+00 ระดับน้ำ 105 ซม. (ทางโค้งด้านใน)การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ใช้ทางเลี่ยงถนน ทช.สห.3030 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพิกัด 14.913773, 100.371886

2.วัดกระดังงา - บ้านม้า อำเภออินทร์บุรีช่วง กม.ที่ 40+900 - 42+700 ระดับน้ำ 90 ซม.การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางเลี่ยง ใช้สายเอชีย ทล.32  14.911684, 100.377511

3.วัดกระดังงา - บ้านม้า อำเภออินทร์บุรีช่วง กม.ที่ 57+400 - 57+850 ระดับน้ำ 60 ซม. (ทางโค้งด้านใน)การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางเลี่ยง ใช้สายเอชีย ทล.32พิกัด 15.059910, 100.29360517.จ.นครสวรรค์ ( 2 แห่ง)


- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง 

เนินฝอยทอง - ทุ่งผักเบี้ย อำเภอพยุหะคีรีช่วง กม.ที่ 3+800 - กม.4+100  ระดับน้ำ 30 ซม.เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร


- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง 

เนินฝอยทอง-ทุ่งผักเบี้ย อำเภอพยุหะคีรีช่วง กม.ที่3+800-4+100  ระดับน้ำ 30-50 ซม.เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร                                                            


18.จ.ปราจีนบุรี ( 1 แห่ง) 

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

ประจันตคาม  - พระปรง  อำเภอประจันตคามช่วง กม.ที่ 169+700 - กม.170+050 ซ้ายทาง ระดับน้ำ 30 ซม.การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก 


- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง


 


19.จ.เพชรบุรี ( 2 แห่ง)


- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง 

1.หนองบ้วย - ห้วยทรายใต้ อำเภอชะอำช่วง กม.ที่ 196+600 - กม.197+200 ขาเข้า ระดับน้ำ 15 ซม.

2.หนองบ้วย - ห้วยทรายใต้ อำเภอชะอำช่วง กม.ที่ 201+300 - กม.201+400 ขาเข้า ระดับน้ำ 15 ซม.


- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือนน้ำท่วม ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเผ้าระวัง


สถานการณ์ตลอดเวลา หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586  (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถาน การณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1


ที่มา กรมทางหลวง 

ภาพประกอบ  กรมทางหลวง


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง