TNN online อบรมใบขับขี่ออนไลน์ www.dlt-elearning.com ลงทะเบียนได้ที่นี่ ง่ายๆ เสร็จใน 1 ชั่วโมง

TNN ONLINE

สังคม

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ www.dlt-elearning.com ลงทะเบียนได้ที่นี่ ง่ายๆ เสร็จใน 1 ชั่วโมง

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ www.dlt-elearning.com ลงทะเบียนได้ที่นี่ ง่ายๆ เสร็จใน 1 ชั่วโมง

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ www.dlt-elearning.com ลงทะเบียนได้ที่นี่ ง่ายๆ เสร็จใน 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนลงทะเบียน อบรมใบขับขี่ออนไลน์  www.dlt-elearning.com1. เปิด Browser เข้าไปยังเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อเข้าอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ จากนั้นเลือก "ลงทะเบียน" (กรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด)


2. กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง


3. เลือก "แบบทดสอบก่อนอบรม"


4. ตอบแบบทดสอบตามความเข้าใจ (ระบบอนุญาตให้ตอบผิดได้)


5. ชมวิดีโออบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 


6. ทำแบบทดสอบหลังอบรม (หากตอบผิด ระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้)


7. ขึ้นหน้าต่าง "ท่านผ่านการอบรมแล้ว" จากนั้นเลือก "ตกลง"


8. ระบบจะแสดงผลการผ่านการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจึงจองคิวเพื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไปอบรมใบขับขี่ออนไลน์ www.dlt-elearning.com ลงทะเบียนได้ที่นี่ ง่ายๆ เสร็จใน 1 ชั่วโมง อบรมใบขับขี่ออนไลน์ www.dlt-elearning.com ลงทะเบียนได้ที่นี่ ง่ายๆ เสร็จใน 1 ชั่วโมง


เอกสารต่อใบขับขี่ 2565 ใช้อะไรบ้าง
เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่ ชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี  ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี


1. บัตรประชาชนฉบับจริง


2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่ ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี  ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน


1. บัตรประชาชนฉบับจริง 


2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ภาพ TNNONLINE  


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง