TNN online ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแท็กซี่กทม.วิ่งนอกเขต7จังหวัดไม่ต้องกดมิเตอร์

TNN ONLINE

สังคม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแท็กซี่กทม.วิ่งนอกเขต7จังหวัดไม่ต้องกดมิเตอร์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแท็กซี่กทม.วิ่งนอกเขต7จังหวัดไม่ต้องกดมิเตอร์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก แท็กซี่ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร วิ่งนอกเขต 7 จังหวัดใช้วิธีตกลงราคา-ไม่ต้องกดมิเตอร์

วันนี้ (11 มิ.ย.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดท้องที่ที่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถใช้วิธีตกลงราคานอกจากการใช้มาตรค่าโดยสารพ.ศ. 2565

โดยที่สภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครที่รับจ้างส่งผู้โดยสารไปยังจังหวัดต่าง ๆ ประชาชนผู้ใช้บริการและผู้รับจ้างนิยมใช้ วิธีการตกลงราคาหรือเช่าเหมาแทนการคิดค่าโดยสารจากมาตรค่าโดยสาร ซึ่งการดาเนินการด้วยวิธีการ ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน สมควรปรับวิธีการเรียกเก็บค่าจ้างบรรทุกคน โดยสารให้มีความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกิดความคล่องตัวในการรับจ้างที่มีระยะทางไกลและเป็นไปตามความตกลงของผู้ใช้บริการและผู้ขับรถยนต์รับจ้าง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 วรรคสองแห่งกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560 ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 กำหนดท้องที่การรับจ้างของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ทำการรับจ้างนอกเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม รวมถึงกรณีการรับจ้าง

ในเขตจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งต่อเนื่องไปสิ้นสุดการรับจ้างนอกเขตจังหวัดดังกล่าว สามารถใช้วิธีตกลงราคา เรียกเก็บค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารนอกจากการใช้มาตรค่าโดยสารได้ด้วย

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแท็กซี่กทม.วิ่งนอกเขต7จังหวัดไม่ต้องกดมิเตอร์


คลิกอ่าน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง