TNN online เปิดผลโพล "วันมาฆบูชา 2565" พุทธศาสนิกชนอยากทำกิจกรรมอะไรมากที่สุด

TNN ONLINE

สังคม

เปิดผลโพล "วันมาฆบูชา 2565" พุทธศาสนิกชนอยากทำกิจกรรมอะไรมากที่สุด

เปิดผลโพล วันมาฆบูชา 2565 พุทธศาสนิกชนอยากทำกิจกรรมอะไรมากที่สุด

กระทรวงวัฒนธรรม เผยผลโพล "วันมาฆบูชา 2565" พบประชาชนร้อยละ 43.35 อยากตักบาตรมากที่สุด รองลงมา ทำบุญ ทำทาน และลด ละ เลิก อบายมุข

วันนี้ (14 ก.พ.65) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีต่อ "วันมาฆบูชา 2565" (16 กุมภาพันธ์ 2565) จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 6,651 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค โดยมีผลสรุปดังนี้

เด็ก เยาวชนและประชาชน ร้อยละ 66.61 เห็นว่า วันมาฆบูชามีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน 3

รองลงมาร้อยละ 62.98 เป็นวันพระสงฆ์ล้วนเป็นพระอรหันต์มาชุมนุมพร้อมกัน 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมาย ร้อยละ 54.19 มีการเผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตใจให้บริสุทธิ์

อีกทั้ง ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 43.35 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาในปีนี้ รองลงมาร้อยละ 39.87 ไม่แน่ใจแล้วแต่โอกาส และร้อยละ 16.78 ไม่สนใจเข้าร่วมเนื่องจากกลัวติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่อยากออกจากบ้าน ไม่มั่นใจในมาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นต้น

สำหรับ กิจกรรมเนื่องใน "วันมาฆบูชา 2565" ที่คนสนใจอยากเข้าร่วม 5 อันดับแรก ได้แก่

1. ตักบาตรพระสงฆ์

2. ทำบุญ ทำทาน

3. ลด ละ เลิก อบายมุข

4. ฟังพระธรรมเทศนา

5. เวียนเทียน

รูปแบบการจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันมาฆบูชา 2565" ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า

1. จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

2. จัดกิจกรรมทั้งรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ควบคู่กัน

ผู้ตอบแบบสอบถามในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนตั้งใจนำหลักธรรมมายึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ได้แก่

1. สติ

2. ศีล 5

3. อริยสัจ 4 ( ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)

4. อิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)

5. พรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)

ผลสำรวจได้สอบถามถึงวิธีจูงใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชามากขึ้น 5 อันดับแรก พบว่า

1. พ่อ แม่/ปู่ย่า ตายาย/ญาติ พี่น้อง พาลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา

2. หน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชน และคณะสงฆ์ บูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติทางศาสนา โดยดำเนินกิจกรรมฯ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

3. ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

4. เปิดแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีออนไลน์

5. นำศิลปินดารา บุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมรณรงค์/เชิญชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม/ประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ควรสืบสานรักษาไว้ให้คงอยู่คู่สังคมไทย เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีและวัฒนธรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ บุญประจำประเพณี เทศกาลต่างๆ ของท้องถิ่นและชาติ

อาทิ สารทเดือนสิบฮีตสิบสองที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติของพุทธศาสนิกชนคนไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ฟังธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.


ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง