TNN online TCAS65 เปิดขั้นตอนการ ยืนยันสิทธิ-ไม่ใช้สิทธิ-สละสิทธิสำหรับว่าที่นักศึกษาใหม่

TNN ONLINE

สังคม

TCAS65 เปิดขั้นตอนการ ยืนยันสิทธิ-ไม่ใช้สิทธิ-สละสิทธิสำหรับว่าที่นักศึกษาใหม่

TCAS65 เปิดขั้นตอนการ ยืนยันสิทธิ-ไม่ใช้สิทธิ-สละสิทธิสำหรับว่าที่นักศึกษาใหม่

เปิดขั้นตอนการยืนยันสิทธิ-ไม่ใช้สิทธิ- สละสิทธิ ผ่านระบบ TCAS65 สรุปง่ายๆสำหรับว่าที่นิสิต-นักศึกษาใหม่

เวลาสำคัญสำหรับว่าที่เฟรชชี่ โดยในวันนี้ TCAS65 ได้เปิดระบบให้ยืนยันสิทธิ ไม่ใช้สิทธิ และ สละสิทธิในวันที่ 9 ก.พ. TNN ONLINE จึงสรุปขั้นตอนการดำเนินการในระบบ เคลียร์ริงเฮาส์ (Clearing House) ผ่านทาง https://www.mytcas.com/ มาให้คร่าวๆดังนี้ 

การยืนยันสิทธิ TCAS65 

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/  ซึ่งเป็นระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

2. กดเลือก “ยืนยันสิทธิ์" เพียงสาขาวิชาเดียวที่ต้องการเข้าศึกษาเท่าน้ัน ส่วนสาขาวิชาอื่นท่ีผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ต้องการเข้าศึกษา ไม่ต้องดําเนินการใด ๆ 

3.กดขอรหัส OTP ผ่านช่องทางเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

4. นํารหัส OTP จํานวน 6 หลักท่ีได้รับนั้นกรอกเข้าระบบให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ให้กดขอรหัส OTP เพียงคร้ังเดียว รอระบบส่งรหัส OTP ไปที่ช่องทางที่ต้องการรับรหัส หากรอนานเกิน 10 นาที จึงกดขอรหัส OTP ใหม่อีกคร้ัง (ค่า Ref. ท่ีได้รับรหัส OTP ต้องตรงกับท่ีปรากฏอยู่บนหน้าจอของระบบ) จึงจะสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้

5. ระบบอนุญาตใหเ้ปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้รวมทั้งส้ิน3ครั้งโดยนับจํานวนการขอรหัสOTPได้ สําเร็จสําหรับการยืนยันสิทธ์ิและการไม่ใช้สิทธิ์ (ยึดข้อมูลประวัติการดําเนินที่อยู่ในระบบ)

6.หากกดยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายใน 23.59 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 จะถือว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ สิทธ์ิเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น รอให้มหาวิทยาลัยเรียกไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/นักศึกษาใหม่ และไม่ สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้ (รอบ 2 หรือ รอบ 3 หรือ รอบ 4)

  • TCAS65 เปิดขั้นตอนการ ยืนยันสิทธิ-ไม่ใช้สิทธิ-สละสิทธิสำหรับว่าที่นักศึกษาใหม่ TCAS65 เปิดขั้นตอนการ ยืนยันสิทธิ-ไม่ใช้สิทธิ-สละสิทธิสำหรับว่าที่นักศึกษาใหม่

  • TCAS65 เปิดขั้นตอนการ ยืนยันสิทธิ-ไม่ใช้สิทธิ-สละสิทธิสำหรับว่าที่นักศึกษาใหม่
  • TCAS65 เปิดขั้นตอนการ ยืนยันสิทธิ-ไม่ใช้สิทธิ-สละสิทธิสำหรับว่าที่นักศึกษาใหม่


TCAS65 เปิดขั้นตอนการ ยืนยันสิทธิ-ไม่ใช้สิทธิ-สละสิทธิสำหรับว่าที่นักศึกษาใหม่

การไม่ใช้สิทธิผ่านระบบ TCAS65

1.ให้กดปุ่ม “ไม่ใช้สิทธ์ิ” ที่อยู่ด้านล่างของรายช่ือสาขาวิชาท่ีผ่านการคัดเลือกทั้งหมด ภายในเวลา 23.59 น. ของ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกดขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเช่นกัน

2.ไม่ดําเนินการใด ๆ ในระบบ จนถึงเวลาปิดระบบยืนยันสิทธิ์ ซึ่งเป็น เวลา 24.00 น. (เที่ยงคืน) ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถือว่า ไม่ใช้สิทธิ์ เข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก

3.ในกรณีท่ีกดยืนยันสิทธ์ิไปแล้ว แต่เปล่ียนใจไม่เข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก โดยดําเนินการ ขอรหัส OTP ได้สําเร็จไม่ถึง 3 คร้ังและยังไม่ถึงเวลาปิดระบบยืนยันสิทธ์ิ ให้กดปุ่ม “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกดขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเช่นกัน

4. ในกรณีที่กดยืนยันสิทธิ์ไปครบ 3 คร้ังแล้ว หรือ ระบบปิดการยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้รอระบบเปิดการสละสิทธิ์ แล้วกดปุ่ม “สละสิทธิ์” ซึ่งถือเป็นการยกเลิกการยืนยันสิทธ์ิท่ีได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว โดยกดขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเช่นกัน

TCAS65 เปิดขั้นตอนการ ยืนยันสิทธิ-ไม่ใช้สิทธิ-สละสิทธิสำหรับว่าที่นักศึกษาใหม่  

TCAS65 เปิดขั้นตอนการ ยืนยันสิทธิ-ไม่ใช้สิทธิ-สละสิทธิสำหรับว่าที่นักศึกษาใหม่


TCAS65 เปิดขั้นตอนการ ยืนยันสิทธิ-ไม่ใช้สิทธิ-สละสิทธิสำหรับว่าที่นักศึกษาใหม่


การสละสิทธิ์

**รอบ 1 วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565**

เฉพาะผู้ที่ได้ยืนยันสิทธ์ิในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
1.ดําเนินการให้เรียบร้อย (ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP เข้าระบบ) ภายในเวลา 23.59 น. ของวันท่ี 

9 กุมภาพันธ์ 2565 จึงจะสามารถสมัครรอบ 2 หรือ รอบ 3 หรือ รอบ 4 ได้ 

2. หรือ รอผลคะแนนสอบ GAT/PAT/วิชาสามัญ ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ก่อน หากต้องการ เปลี่ยนใจไปสมัครรอบ 3 Admission หรือรอบ 4 Direct Admission ให้รอระบบเปิดให้สละ สิทธ์ิอีกคร้ังในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 จึงจะสมัครรอบ 3 หรือ รอบ 4 ได้ 

การสละสิทธิ์ต้องดําเนินการในระบบ TCAS65 เท่านั้น และขอยกเลิกการสละสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้

การแจ้งสละสิทธิ์ทมี่ หาวิทยาลัยหรือไม่ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/นักศึกษา โดยไม่กดปุ่ม “สละสิทธิ์” ในระบบ TCAS65 ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในระบบ TCAS65 

ซึ่งจะไม่สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้ 

เงื่อนไขการสละสิทธิ

1.สละสิทธิ์ในระบบได้ 1 ครั้งเพื่อสมัครคัดเลือกรอบต่อไปได้ ยกเว้น 

2.สละสิทธิ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะไม่สามารถสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในรอบ ต่อไปได

3.สละสิทธ์ิหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จะไม่สามารถสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในรอบต่อไปได 

4.สละสิทธิ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จะไม่สามารถสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในรอบต่อไปได้    ยกเว้นมหาวิทยาลัยเอกชน 
- สละสิทธิ์ ม.รัฐ สมัคร ม.รัฐ ไม่ได้

- สละสิทธิ์ ม.รัฐ สมัคร ม.เอกชน ได้

- สละสิทธิ์ ม.เอกชน สมัคร ม.รัฐ ได้

  • - สละสิทธิ์ ม.เอกชน สมัคร ม.เอกชน ได้ 
  • TCAS65 เปิดขั้นตอนการ ยืนยันสิทธิ-ไม่ใช้สิทธิ-สละสิทธิสำหรับว่าที่นักศึกษาใหม่

  TCAS65 เปิดขั้นตอนการ ยืนยันสิทธิ-ไม่ใช้สิทธิ-สละสิทธิสำหรับว่าที่นักศึกษาใหม่

ข้อมูลจาก : mytcas

ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง