TNN online เลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร "หากไม่ไปใช้สิทธิ" แจ้งเหตุจำเป็นช่องทางไหน?

TNN ONLINE

สังคม

เลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร "หากไม่ไปใช้สิทธิ" แจ้งเหตุจำเป็นช่องทางไหน?

เลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร หากไม่ไปใช้สิทธิ แจ้งเหตุจำเป็นช่องทางไหน?

เลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร "หากไม่ไปใช้สิทธิ" สามารถแจ้งเหตุจำเป็นช่องทางไหนบ้าง เช็กเลยที่นี่

วันนี้( 30 ม.ค.65) การเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 9 กรุงเทพมหานคร ในวันนี้ ประกอบด้วย เขตหลักสี่ และเขตจตุจักร (เฉพาะแขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม) มีหน่วยเลือกตั้งรวม 280 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 167,161 คน จากจำนวนประชากรรวม 199,605 คน แบ่งเป็น เขตหลักสี่ (แขวงทุ่งสองห้อง และแขวงตลาดบางเขน) 122 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 83,712 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 100,529 คน เขตจตุจักร (เฉพาะแขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม) 158 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 83,449 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 99,076 คน

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ โดยการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร ซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง 

(เกิดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตหลักสี่มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง (ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564) 

ส่วนหลักฐานที่ใช้แสดงตัว ณ หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน หมดอายุสามารถใช้สิทธิได้

2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย และมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เช่น ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต บัตรคนพิการ แต่หากบัตรฯ หมดอายุไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง โปรดแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น คือ 

-ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน วันที่ 23-29 ม.ค.65

-หลังวันเลือกตั้ง 7 วัน วันที่ 31 ม.ค. - 6 ก.พ.65

1.แจ้งเหตุด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแจ้งแทนตนเองที่สำนักทะเบียนสำนักงานหลักสี่ และ สำนักงานเขตจตุจักร

2.ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน โดยส่งถึงนายทะเบียนอำเภอที่องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่

3.แจ้งทางออนไลน์ที่เว็ปไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง หรือ สแกน QR Code ในรูป


เลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร หากไม่ไปใช้สิทธิ แจ้งเหตุจำเป็นช่องทางไหน? ภาพจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

 ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ