TNN online วันนี้วันอะไร วันทหารผ่านศึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันทหารผ่านศึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์

วันนี้วันอะไร วันทหารผ่านศึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์

วันทหารผ่านศึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกและยกย่องทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และให้ความช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิต

รู้หรือไม่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึก (The Thai Veterans Day) โดยวันทหารผ่านศึกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491 โดยกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้จัดตั้งหน่วยงานให้ความช่วยเหลือทหารที่กลับจากปฏิบัติการรบ และช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบ รวมถึงยกย่องและระลึกถึงความกล้าและความเสียสละของทหารทุกนาย


ประวัติความเป็นมาวันทหารผ่านศึก


วันทหารผ่านศึกเกิดขึ้นในช่วงที่ พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการช่วยเหลือทหารและครอบครัวทหารที่เสียชีวิตหลังเหตุสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใช้ชื่อว่า “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก" เพื่อเป็นหน่วยงานถาวรในการทำหน้าที่ช่วยเหลือ สงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง โดยได้ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491


องค์การทหารผ่านศึก ทำหน้าที่อะไร


- สงเคราะห์ด้านสวัสดิการและเรื่องทั่วไป ทั้งที่อยู่อาศัย การศึกษา และอวัยวะเทียมให้แก่เหล่าทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก

- สงเคราะห์ด้านอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพ ให้ความช่วยเหลือด้านการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- สงเคราะห์ด้านนิคมเกษตรกรรม จัดสรรที่ดินทำกิน และให้ความช่วยเหลือด้านวิชการและด้านเครื่องมือ

- สงเคราะห์กองทุน จัดหาเงินทุนให้กับสมาชิกขององค์การทหารผ่านศึก

- สงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก

- ส่งเสริมสิทธิของทหารผ่านศึกในด้านต่าง ๆ 


สัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึก


สัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึกคือ ดอกป๊อปปี้สีแดง ซึ่งสีแดงสื่อถึงเลือดของทหารที่ได้หลั่งบนแผ่นดินไทยด้วยความกล้าและความเสียสละ


ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ