TNN online เช็กที่นี่! 10 อาชีพมาแรงแห่งปี 65 อุตสาหกรรมไหน ต้องการแรงงานมากที่สุด

TNN ONLINE

สังคม

เช็กที่นี่! 10 อาชีพมาแรงแห่งปี 65 อุตสาหกรรมไหน ต้องการแรงงานมากที่สุด

เช็กที่นี่! 10 อาชีพมาแรงแห่งปี 65 อุตสาหกรรมไหน ต้องการแรงงานมากที่สุด

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดผลวิเคราะห์ทิศทางตลาดงานไทยในปี 2565 คาดการณ์ 10 อาชีพมาแรงแห่งปี 65 และอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานเพิ่มมากที่สุด

20 มกราคา 2565   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดผลวิเคราะห์ทิศทางตลาดงานไทยในปี 2565 พบสายงานขายและการตลาด เป็นอาชีพมาแรงที่สุดจากผลการสำรวจ 10 อันดับ อาชีพมาแรงแห่งปีของประเทศไทย ปี 2565 


– สายงานขายและการตลาด ได้แก่ งานขาย, งานพัฒนาธุรกิจ, งานการตลาดดิจิทัล, งานอีคอมเมิร์ซ และงานการตลาด


– สายงานการผลิต ได้แก่ งานฝ่ายผลิต และช่างเทคนิค งานระยะสั้นต่าง ๆ ได้แก่ งานฝ่ายผลิต, งานขาย, งานไอที, งานวิศวกร, งานโลจิสติกส์, งานบริการลูกค้า และงานก่อสร้าง


– สายงานไอที ได้แก่ Programmer & Developer, Big Data, Project Management, IT – Technique, IT Infrastructure, IT Support, Blockchain, IT Management, Software Tester และ Robotics


– สายงานวิศวกร ได้แก่ งานวิศวกรประกันและตรวจสอบคุณภาพ, งานวิศวกรการผลิต, งานวิศวกรรมการวัดคุม, งานวิศวกรโครงการ, งานวิศวกรวิจัยและพัฒนา


– สายงานบัญชีและการเงิน ได้แก่ งานผู้ตรวจสอบบัญชี และงานที่ปรึกษาทางการเงิน


– สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แก่ งานจัดเรียงสินค้า, งานส่งพัสดุ, งานคลังสินค้า, งานจัดซื้อในและต่างประเทศ


– สายงานบริการลูกค้า ได้แก่ งานบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์, งานแนะนำสินค้า, งานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์, งานขายทางโทรศัพท์ และงานที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง


– สายงานบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ได้แก่ พยาบาล, แพทย์, เภสัชกร, ทันตแพทย์ และงานบริการทางด้านสุขภาพ


– สายงานทรัพยากรบุคคล ได้แก่ งานบริหารบุคคลและวางแผนกำลังคน, งานสรรหาบุคลากร, งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ, งานพัฒนาบุคลากร และงานระบบสารสนเทศ


 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง