TNN online ในหลวง ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ในหลวง ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ในโอกาสวันเอกราช

วันนี้ (1 มี.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2564 ความว่า


ฯพณฯ นายมิลอราด ดอดิก ประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา กรุงซาราเยโวในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา


ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไป อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง