TNN online พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖

เวลา 10.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในการเสด็จออกมหาสมาคม พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖

เวลา  10.26  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า  พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในการเสด็จออกมหาสมาคม 

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา 

และประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสว่า   “ข้าพเจ้ามีความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในไมตรีของท่านทั้งหลาย ที่ได้พร้อมกันมาอวยพรวันเกิดแก่ข้าพเจ้าในวาระนี้ ขอขอบพระทัย พระบรมวงศานุวงศ์ และขอบใจนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ทั้งขอสนองพรและไมตรี ของทุกท่านด้วยใจจริงเช่นนี้ การสร้างสรรค์จรรโลงความผาสุกมั่นคงของชาติบ้านเมือง  ถือว่าเป็น กรณียกิจอันสำคัญสูงสุด    นอกจากต้องอาศัยการบริหารประเทศที่ฉลาดสามารถ และสุจริตเป็นธรรมแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนทั้งประเทศด้วย  จึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ซึ่งล้วนแต่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อยู่ในสถาบันอันเป็นหลักของประเทศ รวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติเฉพาะสิ่งที่ควรพิจารณาแล้วด้วยสติปัญญาและวิจารณญาณ  ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แท้ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมผลจากการประพฤติปฏิบัติของทุกคนทุกฝ่าย ก็จะประสานส่งเสริมกัน เป็นความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนกรณียกิจสำคัญที่เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติ ก็จะสำเร็จผลสมบูรณ์ดังที่มุ่งหมาย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเคารพบูชา  จงคุ้มครอง รักษาท่าน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ให้สัมฤทธิ์แก่ท่านทุกเมื่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖

ภาพโดยสำนักพระราชวัง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง