TNN online ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเอกราชสาธารณรัฐเซเนกัล

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเอกราชสาธารณรัฐเซเนกัล

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเอกราชสาธารณรัฐเซเนกัล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล

วันนี้( 4 เม.ย.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล เนื่องในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล ซึ่งตรงกับวันที่ 4 เมษายน 2565 ความว่า

ฯพณฯ นายแม็กคีย์ ซัลล์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล กรุงดาการ์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเซเนกัลมีความอยู่เย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันและการสนับสนุนของท่าน สัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง