TNN online นายกฯ ได้รับมติ "ไว้วางใจ" จากสภาผู้แทนราษฎร ด้วยคะแนน 256 เสียง

TNN ONLINE

การเมือง

นายกฯ ได้รับมติ "ไว้วางใจ" จากสภาผู้แทนราษฎร ด้วยคะแนน 256 เสียง

นายกฯ ได้รับมติ  ไว้วางใจ จากสภาผู้แทนราษฎร ด้วยคะแนน  256 เสียง

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เริ่มการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก 10 คนแล้ว

นายกฯ ได้รับมติ "ไว้วางใจ" จากสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเสียงข้างมาก ให้ความไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก 10 คน ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้


โดยที่ นายกรัฐมนตรี ได้รับมติไม่ไว้วางใจ 206 เสียง / ไว้วางใจ 256 เสียง / งดออกเสียง 9 เสียง / ไม่ลงคะแนน 0  เสียง จากผู้ลงมติทั้งหมด 472 เสียง


ส่งผลให้ พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ยังคงสามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้
ภาพ รัฐบาลไทย 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง