TNN online เริ่มแล้ว! เลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร ประชาชนมาใช้สิทธิได้ถึงเวลา 17.00 น.

TNN ONLINE

การเมือง

เริ่มแล้ว! เลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร ประชาชนมาใช้สิทธิได้ถึงเวลา 17.00 น.

เริ่มแล้ว! เลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร ประชาชนมาใช้สิทธิได้ถึงเวลา 17.00 น.

เริ่มแล้ว! เปิดหีบ เลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร เขตเลือกตั้งที่ 9 ประชาชนสามารถมาใช้สิทธิได้ถึงเวลา 17.00 น.

วันนี้ (30ม.ค.65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตรวจการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยระหว่างเวลา 05.00-07.00 น. ได้เคลื่อนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งไปไว้ประจำหน่วย หลังจากนั้นเมื่อถึงเวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะเปิดหีบบัตรให้ผู้ที่มาลงคะแนนคนแรกได้ตรวจสอบว่าภายในหีบไม่มีเอกสารหรือสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้นก่อนที่จะดำเนินการเลือกตั้งต่อไป โดยมี ผู้บริหารเขตหลักสี่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานเขตหลักสี่

สำหรับการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 9 กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ประกอบด้วย เขตหลักสี่ และเขตจตุจักร (เฉพาะแขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม) มีหน่วยเลือกตั้งรวม 280 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 167,161 คน จากจำนวนประชากรรวม 199,605 คน แบ่งเป็น 

เขตหลักสี่ (แขวงทุ่งสองห้อง และแขวงตลาดบางเขน) 122 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 83,712 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 100,529 คน เขตจตุจักร (เฉพาะแขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม) 158 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 83,449 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 99,076 คน

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ โดยการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร ซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตหลักสี่มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง (ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564)

ส่วนหลักฐานที่ใช้แสดงตัว ณ หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน หมดอายุสามารถใช้สิทธิได้ 

2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย และมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เช่น ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต บัตรคนพิการ แต่หากบัตรฯ หมดอายุไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้


ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ