TNN น้ำท่วมหนัก ! 13 จังหวัดถนน 21 สายทางรถวิ่งไม่ได้

TNN

ภูมิภาค

น้ำท่วมหนัก ! 13 จังหวัดถนน 21 สายทางรถวิ่งไม่ได้

น้ำท่วมหนัก ! 13 จังหวัดถนน 21 สายทางรถวิ่งไม่ได้

กรมทางหลวงชนบทเผยน้ำท่วมหนัก 13 จังหวัดพบพื้นที่สัญจรผ่านไม่ได้ 21 สายทาง เร่งฟื้นฟูซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

สำนักบำรุงทาง  กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า สถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้พบว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, นครสวรรค์, พิษณุโลก และสุพรรณบุรี รวม 38 สายทาง  สามารถสัญจรผ่านได้ 17 สายทาง 


สำหรับเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง แบ่งเป็น  น้ำท่วมสูง 15 สายทาง (15 แห่ง)ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 6 สายทาง (6 แห่ง)


1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100) 


2. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)


3. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 1+800 ถึง 3+800)


4. สายทาง ขก.026 สะพานข้ามห้วยน้ำชี อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+300 ถึง 5+700)


5. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)


6. สายทาง ขก.4008 แยก ทล. 2062 - บ้านเหล่านาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 75 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 42+800 ถึง 44+100)


7. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+800)


8. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 5+400)


9. สายทาง ขก.3029 แยก ทล.229 – บ้านโนนสะอาด อ.ชนบท, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 12+000 ถึง 15+320)


10. สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229 – บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 65 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+200 ถึง 5+100)


น้ำท่วมหนัก ! 13 จังหวัดถนน 21 สายทางรถวิ่งไม่ได้


11. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัจฉาคีรี จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+200 ถึง 14+250)


12. สายทาง ขก.3054 แยก ทล.229 – บ้านโพธิ์ไชย อ.มัจฉาคีรี, โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+870 ถึง 16+600)


13. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร


14. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร


15. สายทาง มค.3062 แยก ทล.208 – บ้านหนองผือ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 7+500 ถึง 8+450)


16. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050)


17. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 59 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+100)


18. สายทาง อย.4055 แยก ทล.3267 - บ้านตาลเอน อ.มหาราช, บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 35 เซนติ เมตร (ช่วง กม.ที่ 0+300 ถึง 4+100)


19. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 7+300)


20. สายทาง สห.5042 แยกทางหลวงชนบท สห.3008 – แยกทางหลวงชนบท สห.5043 อ.ค่ายบางระจัน, ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 4+700 ถึง 5+150)


21. สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 - บ้านถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 11+600 ถึง 11+650)น้ำท่วมหนัก ! 13 จังหวัดถนน 21 สายทางรถวิ่งไม่ได้


อย่างไรก็ตาม กรมฯ เร่งดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งสะพานเบลีย์ในสายทาง อน.4015 จ.อุทัยธานี แล้วเสร็จ ให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรผ่านได้ชั่วคราว โดย ทช.ได้จัดชุดลาดตระเวน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 


พร้อมเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ทั้งนี้ขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้เส้นทาง และโปรดสังเกตป้ายเตือน หากต้องการสอบถามเส้นทางหรือแจ้งเหตุ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146


ที่มา : กรมทางหลวงชนบท 

ภาพประกอบ :กรมทางหลวงชนบท 

ข่าวแนะนำ