TNN online ระวังอุบัติเหตุเดินทาง! น้ำท่วมสูงใน 7 จังหวัด 23 เส้นทาง

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ระวังอุบัติเหตุเดินทาง! น้ำท่วมสูงใน 7 จังหวัด 23 เส้นทาง

ระวังอุบัติเหตุเดินทาง! น้ำท่วมสูงใน 7 จังหวัด 23 เส้นทาง

กรมทางทางหลวงชนบทเตือนประชาชนระมัดระวังการเดินทางในพื้นที่น้ำท่วมใน 7 จังหวัด 23 สายทาง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือประชาชน

สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น ศรีสะเกษ สุโขทัย และกาญจนบุรี รวม 23 สายทาง 


โดยมีสายทางที่สามารถสัญจรผ่านได้ 19 สายทาง ดังนี้ 

•สายทาง สท.3017 แยก ทล.101 - บ้านนาโพธิ์ อ.เมือง จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร 

•สายทาง นม.4008 แยก ทล.2148  - บ้านปะคำ อ.ด่านขุนทด, พระทองคำ จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร

•สายทาง นม.4006 แยก ทล.2226 – อำเภอห้วยแถลง อ.พิมาย , ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร


•สายทาง นม.3059 แยก ทล.201 - บ้านห้วยบง อ.สีคิ้ว, ด่านขุนทด (น้ำกัดเซาะผิวจราจรและคันทาง) ติดตั้งป้ายเตือน สามารถสัญจรผ่านได้

•สายทาง ชย.4030 แยก ทล.2037- แยก ทล.2055 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 30 เซนติเมตร

•สายทาง ชย.3001 แยก ทล.201 - แยก ทล.2159 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 20 เซนติเมตร


ระวังอุบัติเหตุเดินทาง! น้ำท่วมสูงใน 7 จังหวัด 23 เส้นทาง•สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201 – แยกบ้านเขว้า อ.จัตุรัส, บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 20 เซนติเมตร

•สายทาง ชย.3055 แยก ทล.225 - แยก ทล.201 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 35 เซนติเมตร    

•สายทาง ชย.2004 แยก ทล.12 - แยก ทล.201 อ.คอนสาร, ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 10 เซนติเมตร

•สายทาง ชย.3009 แยก ทล.201 - แยก ทล.2051 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 20 เซนติเมตร


•สายทาง ชย.3026 แยก ทล.201 - แยก ทล.2389 อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 8 เซนติเมตร

•สายทาง ชย.3013 แยก ทล.201 - แยก ทล.205 อ.จตุรัส, บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 35 เซนติเมตร

•สายทาง ชย.4035 แยก ทล.2180 - แยก ทล.2369 อ.เนินสง่า, พระทองคำ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 15 เซนติเมตร


•สายทาง ขก.3037 แยก ทล. 229 – บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

•สายทาง ขก.3055 แยก ทล. 229 – บ้านมูลนาค อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร

•สายทาง ศก.3071 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ แยก ทล. 221 – บ้านหนองคู อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร


•สายทาง ศก.3058 แยก ทล.220 – บ้านหนองหมากแซว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

•สายทาง ศก.5049 แยกทางหลวงชนบท ศก.4003  - บ้านโคก อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

•สายทาง ลบ.4069 แยก ทล.2260 - บ้านซับลังกา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร


ระวังอุบัติเหตุเดินทาง! น้ำท่วมสูงใน 7 จังหวัด 23 เส้นทาง


ส่วนสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง คือ

•สายทาง นม.3038 แยก ทล.201 - บ้านดอนใหญ่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร

•สายทาง นม.4058 แยก ทล.2369 – บ้านคูเมือง อ.บ้านเหลื่อม, ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

•สายทาง สท.4011 แยก ทล.1056 - บ้านสระบัว อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

•สายทาง กจ.4050 แยก ทล.3086 - บ้านลำอีซู อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เนื่องจากคอสะพานทรุดตัว


ทั้งนี้ ทช.ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายเตือน โดยแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเข้าอำนวยความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช.จะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146
ที่มา :  กรมทางหลวงชนบท

ภาพประกอบ :  กรมทางหลวงชนบท ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง