TNN online กฟภ.ผ่อนปรนจ่ายค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย-ธุรกิจขนาดเล็ก

TNN ONLINE

ภูมิภาค

กฟภ.ผ่อนปรนจ่ายค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย-ธุรกิจขนาดเล็ก

กฟภ.ผ่อนปรนจ่ายค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย-ธุรกิจขนาดเล็ก

กฟภ. ประกาศผ่อนปรนบ้านอยู่อาศัย-ธุรกิจขนาดเล็กที่ค้างชำระมากกว่า 1 เดือนสามารถทยอยขอชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือนได้ ดีเดย์ 16 ส.ค. เปิดบริการจ่ายค่าไฟฟ้าผ่าน PEA Smart Plus -เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11

รายงานข่าวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)แจ้งว่า  ได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (1.1.1 และ 1.1.2) และประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน สามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือน ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และตั้งแต่วันที่  16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนผ่าน PEA  Smart Plus  หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส  7-11


นอกจากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่  โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระดังนี้

1. บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหรือผู้รับมอบอำนาจ (ใช้ในการตรวจสอบ) 

2. หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงนามรับรอง)

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว (เฉพาะนิติบุคคล)


 ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่


กฟภ.ผ่อนปรนจ่ายค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย-ธุรกิจขนาดเล็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง