TNN online เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ถึงแก่กรรมอย่างสงบจากโรคชรา สิริอายุ 93 ปี

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ถึงแก่กรรมอย่างสงบจากโรคชรา สิริอายุ 93 ปี

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ถึงแก่กรรมอย่างสงบจากโรคชรา สิริอายุ 93 ปี

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือถึงแก่กรรมอย่างสงบจากโรคชรา สิริอายุ 93 ปี

วันนี้ ( 2 ม.ค. 65 ) สื่อท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานว่า เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ธิดาคนที่ 3 ในจำนวน 4 คนของเจ้าราชภาคินัย (เมืองชื่น ณ เชียงใหม่) กับหม่อมจันทร์เทพย์ ณ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือ และนักสังคมสงเคราะห์ ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อเวลา 07.25 น. รวมอายุได้ 93 ปี 7 เดือน

สำหรับ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ชาวไทย ได้รับการประกาศสดุดีเกียรติคุณให้เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยที่ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ได้รับการบันทึกชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญในสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทยล้านนาเพื่อเป็นเกียรติประวัติและอนุสรณ์แห่งคุณความดี 

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ได้อุทิศตนเป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองที่ดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติและสังคมส่วนรวมมีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด สมกับที่เป็นสตรีสูงศักดิ์ งามพร้อมด้วยกริยามรรยาทแบบกุลสตรีไทย ทั้งยังได้ดำรงเกียรติแห่งวงศ์ตระกูลได้อย่างสมบูรณ์ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ โปรดการแต่งกายแบบไทยล้านนาและรักที่จะส่งเสริมให้คนไทยรุ่นใหม่รักในความเป็นไทยและหวงแหนรักษ์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน

เจ้ายายเป็นที่รักใคร่และนับถือของชาวบ้านและประชาชนทั่วไป

อนึ่ง ในปีพุทธศักราช 2564 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติโดย พณฯ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเกียรติคุณยกย่อง เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ให้เป็นบุคคล "ค่าแห่งแผ่นดิน" ในด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อมูลจาก : เพจ เจ้าดวงเดือน  เชียงใหม่ มูลนิธิ-จดทะเบียนตามกฎหมาย

ภาพจาก  : เพจ เจ้าดวงเดือน  เชียงใหม่ มูลนิธิ-จดทะเบียนตามกฎหมาย

ข่าวแนะนำ