TNN online ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021

TNN ONLINE

บันเทิง

ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021

ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021

เปิดฉากกันแล้ว สำหรับเวที Miss Universe Thailand 2021 ประกาศรายชื่อสาวงามทั้ง 63 คน ภายใต้แนวคิดหลัก Power of Passion

เวที Miss Universe Thailand 2021 ประกาศรายชื่อสาวงาม ที่เข้ารอบ 60 คน แต่เนื่องจากมีผู้เข้าประกวดมีคะแนนเท่านั้น ปีนี้จึงมีผู้เข้ารอบ 63 คน ภายใต้แนวคิดหลัก “เพาเวอร์ ออฟ แพสชั่น” (Power of Passion) หรือ “สตรีผู้ทรงพลัง สู่เส้นทางแห่งชัยชนะ” เพื่อเข้าไปชิงมงกุฎ และลุ้นเป็นตัวแทนสาวไทยไปสู่จักรวาล  ผ่านประสบการณ์อัจฉริยะกับ True 5G ที่ TrueID ที่แรกและทีเดียว...


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 1 นางสาวศรินธรณ์ แคทเธอลีน แบรนสตัน (ลาร่า)

ลำดับ 2 นางสาวทารีนา โบเทส (ทารีน่า)

ลำดับ 3 นางสาววรวลัญช์ พุฒกลาง (มิน)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 4 นางสาวลลิดา งามสมชาติ (จูน)

ลำดับ 5 นางสาวธัญนิศญาย์  พัชระกานต์กุล (ฟีฟ่า)

ลำดับ 6 นางสาวสวิตตา ผู้มีธรรม (เนย)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 7 นางสาวนันทิยา  สุวรรณแสวง (มด)

ลำดับ 8  นางสาวสุภัสสร สมสุข (อิ้งค์)

ลำดับ 9 นางสาวสุรารักษ์ เกียรติสูงเนิน (ลูกตาล)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 10 นางสาวหยก ศิริมาตย์ (หงส์)

ลำดับ 11 นางสาวบุษยมาศ  เดิมหมวก (สปาย)

ลำดับ 12 นางสาวพิมพ์ณารา  ฟอนซูร์มูเล็น (อูลี่)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 13 นางสาวจิตรลดา  เลขาวิจิตร์ (นุ่น)

ลำดับ 14 นางสาววรินทร  ภูผาดแร่ (ออมสิน)

ลำดับ 15 นางสาวพัชรินทร์  มะลิเลาะ (พัช)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 16 นางสาวจันทร์สุทธิตา  บุญไทย (ครีม)

ลำดับ 17 นางสาวแอนชิลี  สก๊อต-เคมมิส (แอน)

ลำดับ 18 นางสาวนาตาชา  เปอะทิซอน (นาตาชา)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 19 นางสาวทอฝัน  บินซอเล็ม (ซินดี้)

ลำดับ 20 นางสาวกษมา  ซื่อตรง (แตงกวา)

ลำดับ 21 นางสาวภัทรวดี  บุญมีทรัพย์ (เอิร์น)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 22 นางสาวมิเอะ  ฮิราอิ (มิลิน)

ลำดับ 23 นางสาวประภัสสร  ห้วยลิ้ม (โบว์)

ลำดับ 24 นางสาวพีรญา  พวงสมบัติ (หมิวพี)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 25 นางสาวนัทกาญจน์  กุลชยวณัฐ (เพิร์ท)

ลำดับ 26 นางสาวศิตานันท์  อัศวกิตติกร (เนท)

ลำดับ 27 นางสาวอธิชา  เรนนี่ (นิกกี้)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 28 นางสาวกัญญาวีร์  แวนไดน์ (แจรี่)

ลำดับ 29 นางสาวณิชนิตา  ชาติธีรรัตน์ (อิงอิง)

ลำดับ 30 นางสาวสุธีรา  เซกัล (เจนนี่)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 31 นางสาวกนกภรณ์   มรรคผลสมบัติ (ไข่มุก)

ลำดับ 32 นางสาวเมลินดา  ยินดีเขต (เมย์)

ลำดับ 33 นางสาวปริตตา ตอบไธสง (บีบี๋)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 34 นางสาวกนกภรณ์ นุตตโยธิน (แพร)

ลำดับ 35 นางสาวกชกร กอนตระกูล (เอลซ่า)

ลำดับ 36 นางสาวศรสวรรค์  วังบุญ (สายป่าน)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 37 นางสาวอังกมล  แพทย์รัตน์ (เอิน)

ลำดับ 38 นางสาวสิรินญา  แสงงามปลั่ง (ข้าวปุ้น)

ลำดับ 39 นางสาวกฤษฎาภรณ์  นาใคร (น้อง)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 40 นางสาวนลินดา  สุวรรณประสพ (แนลลี่)

ลำดับ 41 นางสาวกัลย์สุดา  ชนาคีรี (มีมี)

ลำดับ 42 นางสาวญาณิศา  เล่ห์วิสุทธิ์ (ออม)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 43 นางสาวคริมา  สกุลตัน (เพลง)

ลำดับ 44 นางสาวจีระนันท์  จันสุตะ (ป๊อป)

ลำดับ 45 นางสาวสุทธิดา  ไชยคำ (มิน)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 46 นางสาวอซุนทีน่า  ชูศักดิ์ (ทีน่า)

ลำดับ 47 นางสาวณหทัย  เดชะผล (ผึ้ง)

ลำดับ 48 นางสาวจินตพร  สุนทร (พิมพ์ใจ)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 49 นางสาวภธิราวดี  มิ่งบุญ (อั้ม)

ลำดับ 50 นางสาวพิมพ์ผกา  สุวรรณรัตน์ (พิมพ์)

ลำดับ 51 นางสาวภาชญา  จิรธาดาวงศ์ (พีเค)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 52 นางสาวดวงกมล กวยเงิน (มิเกล)

ลำดับ 53 นางสาวธนัชชา ไฝขวัญ (เนย)

ลำดับ 54 นางสาวกัญธิชา จำปาทอง (ไวท์)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 55 ว่าที่ ร.ต.หญิงวนิดา  ดอกกุหลาบ (นิดา)

ลำดับ 56 นางสาวพิมลพรรณ  ประพันธ์พัฒน์ (น้ำเพชร)

ลำดับ 57 นางสาวมยุรฉัตร  ตาแหวน (เปรี้ยว)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 58 นางสาวนภสร เมฆมูสิก (เพิร์ล)

ลำดับ 59 นางสาวมารีอา  แสงทองหิรัญ (สายป่าน)

ลำดับ 60 นางสาวพัชญาวี  เจริญรักษ์ (เนม)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021


ลำดับ 61 นางสาวปานรดา  วงษ์หงษ์ (แบมบู)

ลำดับ 62 นางสาวชุติกาญจน์  สุวรรณโคตร (ขิง)

ลำดับ 63 นางสาวกรกนก  ปรเมษฐานุวัฒน์ (นกยูง)


ประกาศรายชื่อ 63 สาวงาม เวที Miss Universe Thailand 2021

ข่าวแนะนำ