TNN online ฮือฮา "หญิงแย้" นั่งเก้าอี้ อนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล กสทช.

TNN ONLINE

บันเทิง

ฮือฮา "หญิงแย้" นั่งเก้าอี้ อนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล กสทช.

ฮือฮา หญิงแย้ นั่งเก้าอี้ อนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล กสทช.

ฮือฮา "หญิงแย้" นั่งเก้าอี้ อนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล กสทช.

ทำเอาฮือฮาทั้งโซเชียลเลยทีเดียว หลังมีรายงานว่า กสทช. หรือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้แต่งตั้ง "หญิงแย้" นั่งเก้าอี้ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล  

ฮือฮา หญิงแย้ นั่งเก้าอี้ อนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล กสทช.

ภาพจากIG: yae_uunws

โดยระบุว่า "ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง ที่ 24/2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ที่ 48/2565 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งและเพิ่มเติมอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลไปแล้วนั้น 

เพื่อให้การดำเนินการของคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัย อำนาจตามความในมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  

ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 35/2565 เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวนนทพร ธีระวัฒนสุข เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านและฟอร์มดิจิทัล (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"

ฮือฮา หญิงแย้ นั่งเก้าอี้ อนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล กสทช.

ฮือฮา หญิงแย้ นั่งเก้าอี้ อนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล กสทช.

ภาพจากIG: yae_uunws

ฮือฮา หญิงแย้ นั่งเก้าอี้ อนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล กสทช.

ภาพจากIG: yae_uunws

ฮือฮา หญิงแย้ นั่งเก้าอี้ อนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล กสทช.

ภาพจากIG: yae_uunws

ข่าวแนะนำ