TNN online เลือกตั้ง 2566 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. จำนวนส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. จำนวนส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต

เลือกตั้ง 2566 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. จำนวนส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศจำนวน ส.ส. และการแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขตทั่วประเทศ พร้อมเปิดเผยระเบียบ กกต. เกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี ทั้งสิ้น 400 เขตทั่วประเทศ โดยพบว่า  กทม. มี ส.ส. มากที่สุด 33 เขตเลือกตั้ง รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสีมา 16 เขต ส่วนจังหวัดที่มี ส.ส.น้อยที่สุด คือ ตราด ระนอง สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี มีจังหวัดละ 1 เขตเลือกตั้ง 


ทั้งนี้ หากคิดจำนวน ส.ส.เป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง จะมี ส.ส.มากสุด จำนวน 122 คน  / ภาคใต้ จำนวน 60 คน /ภาคเหนือ  37 คน ภาคอีสาน 133 คน ภาคตะวันออก 29 คน และภาคตะวันตก  19 คนนอกจากนี้  ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 กำหนดให้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้คณะกรรมการประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแยกตามประเทศ กรณีเกิดเหตุจำเป็น เช่น เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุ สุดวิสัยอย่างอื่น ให้เอกอัครราชทูตมีอำนาจประกาศกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ได้ หรือจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีอื่นตามความเหมาะสม  


ทั้งนี้ ระเบียบยังระบุด้วยว่า ภายใน 10 วัน นับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้เอกอัครราชทูตประกาศกำหนดวัน เวลา วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสถานที่เลือกตั้ง พร้อมทั้งปิดประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน และรายงานให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการทราบด้วย หากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงให้ประกาศก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่า 10 วัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 10 วันก็ได้ 


ทั้งนี้ เมื่อประกาศเปลี่ยนแปลงแล้วให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่เดียวกับที่ประกาศ และให้เอกอัครราชทูตกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนอย่างน้อย 1 วัน โดยวันที่กำหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละประเทศจะกำหนดให้แตกต่างกันก็ได้ตามที่เห็นสมควร โดยวันลงคะแนนต้องก่อนวันเลือกตั้งในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า 7 วัน กรณีที่มีการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  


ขณะที่ในส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องเป็นผู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ถือว่าเป็นการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง