TNN online เลือกตั้ง 2566 แจ้งเหตุจำเป็นไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ www.ect.go.th

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 แจ้งเหตุจำเป็นไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ www.ect.go.th

เลือกตั้ง 2566 แจ้งเหตุจำเป็นไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ www.ect.go.th

เลือกตั้ง 2566 แจ้งเหตุจำเป็นไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ www.ect.go.th มีข้อกำหนดอะไรบ้าง และต้องเตรียมตัว

เลือกตั้ง 2566 แจ้งเหตุจำเป็นไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ www.ect.go.th  สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดคำแนะนำ การแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์


1. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งของการเลือกตั้งแต่ละประเภทการเลือกตั้ง

2. ต้องแจ้งเหตุในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

2.1 ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน

2.2 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง


ช่องทางการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางออนไลน์เว็บไซต์  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

 

เลือกตั้ง 2566 แจ้งเหตุจำเป็นไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ www.ect.go.th

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main


โดยดำเนินการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main


1. เลขประจำตัวประชาชน

2. รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

3. ชื่อ นามสกุล โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ

4. วัน/เดือน/ปีเกิดที่ปรากฎในบัตรประชาชน 


หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น และกดยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นให้พิมพ์แบบการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน


สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ "ไม่มีสมาร์ทโฟน" สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ดังนี้ 


1. ยื่นแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8

2. ทำเป็นหนังสือโดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมแจ้งเหตุผลที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

3. นำไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง


ทั้งนี้ กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและบริการข้อมูลสายด่วน 1440 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444ภาพ AFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง