TNN online (คลิป) ตัดแต้มใบขับขี่ สร้างวินัยรถขนส่ง-สาธารณะ

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) ตัดแต้มใบขับขี่ สร้างวินัยรถขนส่ง-สาธารณะ

(คลิป) ตัดแต้มใบขับขี่ สร้างวินัยรถขนส่ง-สาธารณะ

ตัดแต้มใบขับขี่ สร้างวินัยรถขนส่ง-สาธารณะ

มาตรการตัดแต้มใบอนุญาตขับรถขนส่งและรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ได้นำระบบการบันทึกคะแนน การตัดคะแนนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ