TNN (คลิป) Save Our Seas (SOS) ตอนที่ 3 โรงเรียนชาวเล โรงเรียนต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์

TNN

รายการ TNN

(คลิป) Save Our Seas (SOS) ตอนที่ 3 โรงเรียนชาวเล โรงเรียนต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์

(คลิป) Save Our Seas (SOS) ตอนที่ 3 โรงเรียนชาวเล โรงเรียนต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์

โรงเรียนชาวเล อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์ สื่อให้เห็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การทำธนาคารสัตว์น้ำ ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้จักการฟื้นฟูสัตว์น้ำ รู้จักการทำประมง ชนิดเครื่องมือประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีกลุ่มประมงและผู้นำที่เข้มแข็งคือคุณ สุไลมาล ดาราโอะ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง