TNN Thai Water Plan ตัวช่วยรับมือลานีญา เพิ่มความแม่นยำคาดการณ์สถานการณ์น้ำ

TNN

TNN Exclusive

Thai Water Plan ตัวช่วยรับมือลานีญา เพิ่มความแม่นยำคาดการณ์สถานการณ์น้ำ

Thai Water Plan ตัวช่วยรับมือลานีญา เพิ่มความแม่นยำคาดการณ์สถานการณ์น้ำ

สทนช. บูรณาการข้อมูลรับมือลานีญา ลดผลกระทบน้ำท่วม-ภัยแล้งปี 67 ด้วย 10 มาตรการ เพิ่มความแม่นยำคาดการณ์สถานการณ์น้ำ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรขาดแคลนน้ำและระบบ Thai Water Plan สนับสนุนงบประมาณจัดการน้ำท้องถิ่น

สทนช.บูรณาการข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่าแม่นยำสูง รับมือลานีญา/ลดผลกระทบจากภัยน้ำท่วม


ประเทศไทยกำลังเผชิญกับช่วงฤดูฝนที่คาดว่าจะได้รับอิทธิพลจากสภาวะลานีญา ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติเฉลี่ยร้อยละ 10 โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน และอาจต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี ความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่จึงเพิ่มสูงขึ้น แต่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรับมือไว้ล่วงหน้าแล้ว


Thai Water Plan ตัวช่วยรับมือลานีญา เพิ่มความแม่นยำคาดการณ์สถานการณ์น้ำ


แผนรับมือฤดูฝน 2567 เน้นป้องกันน้ำท่วม-กักเก็บน้ำใช้ฤดูแล้ง


คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบ 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 รวมถึงการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เสนอ เพื่อให้ทุกหน่วยงานด้านน้ำใช้เป็นหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของแต่ละลุ่มน้ำ เน้นเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนตลอดทั้งปี โดยไม่ส่งผลกระทบในช่วงฤดูแล้งถัดไป ทั้งนี้ สทนช.ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนมาตรการและโครงการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และจะติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด


Thai Water Plan ตัวช่วยรับมือลานีญา เพิ่มความแม่นยำคาดการณ์สถานการณ์น้ำ


บูรณาการข้อมูล 3 หน่วยงานหลัก เพิ่มความแม่นยำคาดการณ์สถานการณ์น้ำ


สทนช.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำฯ (สสน.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศฯ (จิสด้า) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลน้ำฝนและน้ำท่าให้มีความแม่นยำสูง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมทรัพยากรธรณี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจำลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อการซักซ้อมความพร้อม การปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพจริงในแต่ละพื้นที่ และที่สำคัญคือการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการบรรเทาภัยจากน้ำ


Thai Water Plan ตัวช่วยรับมือลานีญา เพิ่มความแม่นยำคาดการณ์สถานการณ์น้ำ


สทนช.เตรียมช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ยังไม่มีฝน-ขาดแคลนน้ำ


แม้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังไม่มีฝนตกและอาจประสบภัยแล้งในช่วง 2 เดือนข้างหน้า เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ ประกอบกับเกษตรกรบางส่วนได้มีการหว่านข้าวไปแล้ว ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เตรียมแผนให้ความช่วยเหลือ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตรจะช่วยเลื่อนการเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อลดความเสียหายของผลผลิต ส่วน ปภ.จะให้การสนับสนุนผู้ประสบภัย และ สทนช.ภาค 3 จะลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และมั่นใจได้ว่าหน่วยงานรัฐจะบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันภัยจากน้ำท่วมและน้ำแล้ง อันจะนำไปสู่ความมั่นคงด้านน้ำสำหรับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม


Thai Water Plan ตัวช่วยรับมือลานีญา เพิ่มความแม่นยำคาดการณ์สถานการณ์น้ำ


Thai Water Plan ระบบสนับสนุนงบประมาณจัดการน้ำสำหรับท้องถิ่น


สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลัก ผ่านระบบประปาท้องถิ่น หรือการพัฒนาแหล่งน้ำอื่นๆ เช่น สระ อ่างเก็บน้ำ ระบบกระจายน้ำ หรือการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อรองรับปริมาณน้ำส่วนเกินในช่วงฤดูฝนปีนี้ไว้ใช้ในฤดูแล้งถัดไปนั้น หน่วยงานด้านน้ำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ผ่านระบบ Thai Water Plan ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละลุ่มน้ำ


จากการเตรียมความพร้อมรับมือสภาวะลานีญาของ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการคาดการณ์สถานการณ์น้ำที่แม่นยำ การจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกับการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและน้ำแล้ง บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน


Thai Water Plan ตัวช่วยรับมือลานีญา เพิ่มความแม่นยำคาดการณ์สถานการณ์น้ำ

ข่าวแนะนำ