TNN Techsauce เผยกลยุทธ์ 4 THAI เร่งไทยเป็น Tech Gateway

TNN

Tech

Techsauce เผยกลยุทธ์ 4 THAI เร่งไทยเป็น Tech Gateway

Techsauce เผยกลยุทธ์ 4 THAI เร่งไทยเป็น Tech Gateway

Techsauce ตอกย้ำวิสัยทัศน์ขององค์กรในฐานะ Tech Ecosystem Builder ในประเทศไทย จัดงาน Bridging Thailand to Global Impact ขับเคลื่อนไทยสู่เวทีโลก มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น “Tech Gateway”

Techsauce ตอกย้ำวิสัยทัศน์ขององค์กรในฐานะ Tech Ecosystem Builder ในประเทศไทย จัดงาน Bridging Thailand to Global Impact ขับเคลื่อนไทยสู่เวทีโลก มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น “Tech Gateway” ศูนย์กลางของธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นประตูบานแรกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ผสานความร่วมมือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมประกาศกลยุทธ์ 4 THAI ภายใต้ 7 เป้าหมายหลักเพื่อเร่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Tech Gateway ของภูมิภาค 


ภายในงาน Techsauce มีการร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลักดันประเทศไทยเป็น Tech Gateway ของภูมิภาคอาเซียน โดยเผยแผนกลยุทธ์ 4 THAI ที่ประกอบไปด้วย 7 เป้าหมายร่วมกันภายในปี 2030 

Techsauce เผยกลยุทธ์ 4 THAI เร่งไทยเป็น Tech Gateway

Inbound 4 เป้าหมาย : T H A I


  • T - Talent : ดึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ (Tech Talent) จากต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อร่วมเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในภูมิภาค สร้างบุคลากรหัวกะทิและคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในประเทศไทย 
  • H - Home base : ขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย โดยการเพิ่มจำนวนบริษัทและโครงการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีให้เข้ามาตั้งสำนักงานและฐานการผลิตในไทย
  • A - Asset movement : ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีโดยการนำเทคโนโลยีที่องค์กรไทยไปลงทุนจากต่างประเทศกลับมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถแก่ประเทศไทยในการแข่งขันในตลาดโลกและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน
  • I - Investment : เพิ่มการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามายังประเทศไทย เพื่อกระจายเม็ดเงินการลงทุนจากนักลงทุนหลากหลายประเทศ โดยเริ่มต้นในเดือนสิงหาคม 2024


Outbound 3 เป้าหมาย :  Thai Innovation, Thai Brand, และ Thai Tech Talent


  • Thai Innovation : ยกระดับนวัตกรรมของประเทศไทยและเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจไทย ด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมของคนไทยหรือ “ไทย - ใช้ - ไทย”
  • Thai Brand : พาองค์กรด้านนวัตกรรมของไทย ให้เติบโตสู่ระดับภูมิภาค เพิ่มโอกาสให้ “แบรนด์ไทยโตได้” องค์กรด้านนวัตกรรมไทย เติบโตสู่ระดับภูมิภาค
  • Thai Tech Talent : พัฒนาทักษะให้กับ tech talent ของไทยได้เติบโตสู่เวทีโลก และดึงดูด tech talent ไทยที่อยู่ในต่างแดนให้กลับมาช่วยกันพัฒนาประเทศ


ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการ Tech Gateway เป็นความร่วมมือจากภาคเอกชนกับองค์กรชั้นนำได้แก่ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), เอสซีจี - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), สมาคมการค้าสตาร์ตอัปไทย, บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) โดยทุกหน่วยงานมีอุดมการณ์ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อมุ่งพัฒนาประเทศไทยร่วมกันให้สามารถบรรลุเป้าหมายในแต่ละหัวข้อ ตามแผนการในระยะยาวที่อยู่ในช่วงระยะเวลา 5 ปี 


Techsauce เผยกลยุทธ์ 4 THAI เร่งไทยเป็น Tech Gateway

โดยคาดว่าจะดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบครบทุกด้านในปี 2030 ซึ่ง Tech Gateway จะเป็นอีกหนึ่งประตูสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยในการพัฒนา สร้างสรรค์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนในสังคม


ในการขับเคลื่อน Tech Gateway ครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  ได้ประกาศลงทุนในบริษัท Techsauce Media พร้อมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกัน โดยการที่ depa เข้าลงทุนใน Techsauce ซึ่งเป็น Tech Ecosystem Builder จะช่วยเกื้อหนุนการดำเนินงานของกันและกัน และยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลสตาร์ตอัปไทยและอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศอย่างเข้มแข็งต่อไป  


ด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ยังเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ Tech Gateway ของ Techsauce โดยได้มีการร่วมลงนามบันทึกแสดงเจตจํานง (MOI) ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านเทคสตาร์ตอัปไทย (Tech Startup) ในการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจบริการเทคสตาร์ตอัป การสร้างโอกาสทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และการแสวงหาการลงทุนจากต่างประเทศ   


Techsauce เผยกลยุทธ์ 4 THAI เร่งไทยเป็น Tech Gateway


นอกจากนี้ Techsauce ยังประกาศเดินหน้าจัดงาน “Techsauce Global Summit 2024” ภายใต้ธีม ‘The World of Tomorrow With AI’ สานต่อมหกรรมด้านเทคโนโลยีสุดล้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พร้อมยกทัพพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีจากภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย และต่างประเทศกว่า 300 บริษัท และ 40 ประเทศทั่วโลก   


งาน Techsauce Global Summit 2024 มีผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานครั้งนี้ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) , บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) , และบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) ซึ่งการร่วมมือกับทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในครั้งนี้จะมีส่วนในการยกระดับการเติบโตด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยได้อย่างก้าวกระโดด รวมถึงผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่แห่งการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัปไทยได้สร้างการเติบโตของธุรกิจบนเวทีโลกต่อไปโดยจะจัดขึ้นในวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2567 นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


อีกทั้งในปีนี้ Techsauce ยังเดินหน้าจัดงาน Techsauce Global Summit ที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนกันยายน และ Techsauce Global Summit ที่ประเทศเวียดนามในเดือนตุลาคม ร่วมกับ  บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของการเป็น Tech Ecosystem Builder และเชื่อมโยงความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงมุ่งเดินหน้าสู่เป้าหมายการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็น Tech Gateway ของภูมิภาคอาเซียนต่อไป


สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://summit.techsauce.co/   และยังสามารถดูรายละเอียดโครงการ Tech Gateway ได้ที่ https://techgateway.asia/

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง