TNN online วันนี้วันอะไร วันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม

วันนี้วันอะไร วันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม

วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีที่กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีพระนามเดิมว่า “สิน” พระราชสมภพเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2277 โดยบิดาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นชาวจีนแต้จิ๋วชื่อ "นายไหฮอง” ได้สมรสกับหญิงไทยชื่อ “นางนกเอี้ยง” ในช่วงสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ หรือสมเด็จพระธรรมราชาธิราชที่ 3 โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ถูกพระยาจักรีขอไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย ต่อมาเมื่ออายุครบ 13 ปี เจ้าพระยาจักรีได้นำตัวเด็กชายสินไปถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ


ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรได้เสด็จขึ้นครองราชย์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ได้ 3 เดือน จึงได้ถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระเชษฐาธิราช "สมเด็จพระบรมราชาที่ 3” หรือที่รู้จักกันในชื่อ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ทรงโปรดเกล้าฯให้นายสิน ซึ่งเป็นมหาดเล็ก รายงานเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีห์ไปชำระความที่หัวเมืองฝ่ายเหนือ ซึ่งปฏิบัติราชการได้รับความดีความชอบมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นหลวงยกกระบัตรเมืองตากช่วยราชการพระยาตาก ครั้นพระยาตากถึงแก่กรรมทรงโปรดให้เลื่อนเป็น "พระยาตาก ปกครองเมืองตาก”


พระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีอะไรบ้าง


1. การกู้เอกราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้รวบรวมกำลังอยู่ที่เมืองจันทบุรี แล้วยกทัพกลับไปตีพม่าที่กรุงศรีอยุธยา หลังจากที่ก่อนหน้านี้พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าเอกทัศ และได้เสียกรุงแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2310 โดยพระยาตากสามารถตีพม่าจนแตกพ่ายไป และรวบรวมผู้คนกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาจากพม่าได้ภายในเวลา 7 เดือน


2. การสร้างและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง หลังจากได้กอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนจากพม่าได้แล้ว พระองค์ทรงเห็นว่าทางกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาผลาญเสียหายมากและยากที่จะฟื้นฟูให้เจริญเหมือนเดิม พระองค์จึงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบุรีและปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า พระบรมราชาธิราชที่ 4 และครองกรุงธนบุรีนานถึง 15 ปี ซึ่งนับว่าเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวที่ได้ปกครองกรุงธนบุรี


3. นอกจากจะทรงกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง พระองค์ยังได้ขยายอาณาเขตโดยตีเวียงจันทน์ และอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ที่เมืองหลวง ทรงทำนุบำรุงศาสนาและทรงส่งเสริมให้คนแต่งหนังสือต่าง ๆ ขึ้น เพราะหนังสือตำราอันมีค่าถูกพม่าเผาไปเกือบหมด ทรงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของราษฎรเป็นอย่างดีแม้ว่าจะต้องทำสงครามกับพม่าตลอดเวลา


ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจึงประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย ผู้กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย และได้สร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ ประทับเหนืออัศวราชพาหนะ พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ประดิษฐานบนแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี


ที่มาข้อมูล : songkhlacity

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ