TNN online วันนี้วันอะไร วันกองทัพเรือ ตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันกองทัพเรือ ตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน

วันนี้วันอะไร วันกองทัพเรือ ตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน

วันกองทัพเรือ ตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี วันสำคัญต่อเหล่าทหารเรือและกองทัพเรือที่เป็นกองกำลังหลักทำหน้าที่ดูแลและปกป้องน่านน้ำของประเทศไทย

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น วันกองทัพเรือ ถือเป็นวันสำคัญของชนชาวไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของกองทัพเรือ โดยพระบิดาของทหารเรือไทยคือ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์


กองทัพเรือ เกิดขึ้นได้อย่างไร


กองทัพเรือมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย โดยในสมัยนั้นกองทัพไทยยังมีเพียงทหารเหล่าเดียว ไม่ได้แบ่งแยกเป็นกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศเหมือนสมัยนี้ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเริ่มมีการแบ่งแยกกำลังรบทางเรือออกจากทางบก โดยเมื่อครั้งเริ่มแรกที่ตั้งกรมทหารเรือกิจการทหารเรือบางประเภทยังขาดบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญ จึงจำเป็นต้องจ้างชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการตามตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ เช่น ผู้บังคับการเรือและผู้บัญชาการป้อมต่างๆ


ต่อมาในสมัยวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่า กิจการของทหารเรือเท่าที่อาศัยชาวต่างประเทศเข้ามาประจำตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ นั้น ไม่อาจที่จะหวังในด้านการรักษาอธิปไตยของชาติได้ดีเท่ากับคนไทยเอง พระองค์มีพระราชประสงค์ให้จัดการศึกษาแก่ทหารเรือไทยให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ในเรือแทนชาวต่างชาติที่จ้างไว้ต่อไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรส เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือยังประเทศอังกฤษ


จากนั้น ภายหลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือและกลับมารับราชการในกรมทหารเรือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมทหารเรือจัดการฝึกสอนวิชาการทหารเรือขึ้น โดยเริ่มตั้งโรงเรียนขึ้นครั้งแรกที่บริเวณอู่หลวงใต้วัดระฆังตรงข้ามท่าราชวรดิฐ สำหรับอบรมนายทหารชั้นประทวน หรือฝ่ายช่างกลและเดินเรือ และต่อมาในปี พ.ศ. 2434 ได้ตั้งโรงเรียนนายสิบขึ้น จากนั้นในปี พ.ศ. 2440 ได้จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารเรือขึ้นอีกโรงเรียนหนึ่ง จนถึงปี พ.ศ. 2442 ได้จัดตั้งโรงเรียนนายเรือขึ้น ซึ่งสถานที่ตั้งโรงเรียนนายเรือครั้งแรกอยู่ที่วังนันทอุทยาน (สวนอนันต์) มีนาวาโทไซเดอร์ลิน (Seidelin) เป็นผู้บังคับการโรงเรียนนายเรือคนแรก


ในปีถัดมา พ.ศ. 2443 เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ สิ้นพระชนม์ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรีซึ่งเป็นที่ประทับได้ว่างลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวังดังกล่าวให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443 เป็นต้นมา


ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง