TNN online โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส 202 ราย ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ

TNN ONLINE

สังคม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส 202 ราย ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส  202 ราย  ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่ง ในศาลต่าง ๆ จำนวน 202 รายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่ง ในศาลต่าง ๆ จำนวน 202 ราย อาทิ


1. นายสุทธิโชค เทพไตรรัตน์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์


2. นายธัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ


3. นายสุพจน์ แสงประชากุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 2


4. นายจตุรงค์ นาสมใจ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 1


5. นายวีรวิทย์ สายสมบัติ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7


6. นายสุพจน์ ธำรงเวียงผึ้ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 6


7. นายอำนาจ พวงชมภู ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7


8. นายสุภกิจ กิตสัมบันท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


นายกรัฐมนตรี


อ่านฉบับเต็ม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง