TNN เปิด 70 ตัวอักษร ป้ายทะเบียนรถใหม่ ไข่เจียว-หล่อ-เท่-หล่อรวย-นับเงิน มีผลใช้บังคับแล้ว

TNN

สังคม

เปิด 70 ตัวอักษร ป้ายทะเบียนรถใหม่ ไข่เจียว-หล่อ-เท่-หล่อรวย-นับเงิน มีผลใช้บังคับแล้ว

เปิด 70 ตัวอักษร ป้ายทะเบียนรถใหม่ ไข่เจียว-หล่อ-เท่-หล่อรวย-นับเงิน มีผลใช้บังคับแล้ว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศใช้ตัวอักษรลักษณะพิเศษ บนป้ายทะเบียนรถใหม่ 70 หมวด อาทิ ไข่เจียว-หล่อ-เท่-หล่อรวย-นับเงิน มีผลใช้บังคับแล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2567


ตามที่ได้มีประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขต กรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 4 ประกาศณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 6 ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และฉบับที่ 7 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ไว้แล้ว นั้น


โดยที่ประชาชนและสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้มีการเสนอคำหรือข้อความที่จะใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ท้ายประกาศข้างต้น ประกอบกับคณะอนุกรรมการพิจารณาตัวอักษรประจำหมวดที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้ตัวอักษรประจำหมวดเพิ่มเติมจำนวน 70 หมวด 


ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (1) 2) ข) ของกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดง


การเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และข้อ 6 ของประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2565 


นายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร จึงกำหนดให้เพิ่มเติม ตัวอักษรประจำหมวดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นตัวอักษรประจำหมวดที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน


บัญชีตัวอักษรประจำหมวด มีดังนี้


เปิด 70 ตัวอักษร ป้ายทะเบียนรถใหม่ ไข่เจียว-หล่อ-เท่-หล่อรวย-นับเงิน มีผลใช้บังคับแล้ว


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง