TNN online "ลาป่วย-ลากิจ-ลาพักร้อน" สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้! ตามกฎหมายใช้สิทธิลาได้กี่วัน

TNN ONLINE

สังคม

"ลาป่วย-ลากิจ-ลาพักร้อน" สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้! ตามกฎหมายใช้สิทธิลาได้กี่วัน

ลาป่วย-ลากิจ-ลาพักร้อน สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้! ตามกฎหมายใช้สิทธิลาได้กี่วัน

"ลาป่วย-ลากิจ-ลาพักร้อน" สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้! ตามกฎหมายแรงงาน สามารถใช้สิทธิได้กี่วัน

"ลาป่วย-ลากิจ-ลาพักร้อน" สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้! ตามกฎหมายแรงงาน สามารถใช้สิทธิได้กี่วัน


กลายเป็นกระแสดราม่าจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้ออกมาเผยข้อความพร้อมกับมีการตั้งคำถามว่าเธอเองผิดตรงไหน เมื่อเธอต้องการที่จะลางานกับหัวหน้า เพื่อขอกลับไปดูใจคุณแม่ที่ใกล้จะเสียชีวิต แต่กลายเป็นว่าหัวหน้าไม่ให้เธอลา แถมยังบอกให้เธอต้องกลับมาทำงานก่อน

จนต่อมาทางผู้โพสต์แจ้งกลับว่า แม่ได้เสียชีวิตลงแล้ว ขอกลับบ้าน แต่ทางหัวหน้างานถามกลับเธอว่า จะลาออกใช่ไหม? เสร็จธุระแล้วก็ให้มาเขียนใบลาออก

หลังจากมีการโพสต์แชทดังกล่าวเผยแพร่ไป ได้มีผู้คนเข้ามาให้กำลังใจเจ้าของโพสต์จำนวนมาก พร้อมวิจารณ์พฤติกรรมของหัวหน้างาน


ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานระบุถึงเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ไว้ว่า 


เวลาทำงานปกติ

 

งานทั่วไปไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน หรือตามที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ได้แก่ งานที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือในที่อับอากาศ งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี งานเชื่อมโลหะ งานขนส่งวัตถุอันตราย งานผลิตสารเคมีอันตราย งานที่ต้องทำด้วยเครื่องมือ หรือเครื่องจักร 

ซึ่งผู้ทำได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย และงานที่ต้องทำเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเป็นอันตราย ซึ่งโดยสภาพของงานมีความเสี่ยงอันตรายสูงหรือมีภาวะแวดล้อมในการทำงานเกิน มาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขที่แหล่งกำเนิดได้ และต้องจัดให้มีการป้องกันที่ตัวบุคคล ให้มีเวลาทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน และไม่เกิน 42 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

เวลาพัก


ระหว่างการทำงานปกติไม่ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/วัน หลังจากลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมง ติดต่อกัน หรืออาจตกลงกันพักเป็นช่วง ๆ ก็ได้แต่รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/วัน งานในร้านขายอาหารหรือร้านขายเครื่องดื่มซึ่งเปิดจำหน่ายหรือให้บริการในแต่ ละวันไม่ติดต่อกัน อาจพักเกิน 2 ชั่วโมง/วันก็ได้ 

นายจ้างอาจจะไม่จัดเวลาพักได้กรณีเป็นงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำ ติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน 

ก่อนการทำงานล่วงเวลา กรณีให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ต้องจัดให้ลูกจ้างพักก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที

 

วันหยุด

 

วันหยุดประจำสัปดาห์  

วันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ โดยให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน 

สำหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอาจตกลงกันสะสมและเลื่อนวันหยุดประจำ สัปดาห์ไปหยุดเมื่อใดก็ได้ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน 


วันหยุดตามประเพณี 

วันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ โดยพิจารณาจากวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น 

ถ้าวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้หยุดชดเชยวันหยุดตาม ประเพณีในวันทำงานถัดไป

สำหรับงานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม ฯลฯ อาจตกลงกันหยุดวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณี หรือจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้ก็ได้ 


วันหยุดพักผ่อนประจำปี 

วันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่ น้อยกว่า 6 วันทำงาน/ปี สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาครบ 1 ปี อาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปี ไปรวมหยุดในปีต่อๆ ไปได้

 

วันลา

 

ลาป่วยได้กี่วัน 

ลูกจ้าง ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้น หนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ 

หากลูกจ้างไม่อาจแสดงได้ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ วันที่ลูกจ้างไม่อาจทำงานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งเกิดจาก การทำงาน หรือวันลาเพื่อคลอดบุตรไม่ถือเป็นวันลาป่วย 


ลากิจได้กี่วัน 

ลูกจ้างลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน จากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ระบุเอาไว้ว่าผู้จ้างจะต้องอนุญาตให้ลูกจ้างลากิจได้อย่างน้อยปีละ 3 วัน โดยจะไม่มีการหักค่าจ้างใด ๆ ทั้งสิ้น


ลาทำหมันได้กี่วัน 

ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพื่อทำหมันได้และมีสิทธิ์ลาเนื่องจากการทำหมันตามระยะ เวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนด และออกใบรับรองให้โดยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันลานั้นด้วย


ลารับราชการทหารได้กี่วัน 

การลาเพื่อรับราชการทหาร ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึก วิชาทหาร หรือเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อม โดยลาได้เท่ากับจำนวนวันที่ทางการทหารเรียก และได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี


ลาคลอดได้กี่วัน 

ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ลาเพื่อคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยนับรวมวันหยุด 


ลาฝึกอบรมได้กี่วัน 

ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อการแรง งานและสวัสดิการสังคมหรือการเพิ่มทักษะความชำนาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานของลูกจ้างตามโครงการหรือหลักสูตร ซึ่งมีกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนและชัดเจน และเพื่อการสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น 


ลูกจ้างต้องแจ้งเหตุในการลาโดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้นายจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันลา นายจ้างอาจไม่อนุญาตให้ลาหากในปีที่ลาลูกจ้างเคยได้รับอนุญาตให้ลามาแล้วไม่ น้อยกว่า 30 วัน หรือ 3 ครั้งหรือแสดงได้ว่าการลาของลูกจ้างอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อ การประกอบธุรกิจของนายจ้างข้อมูลจาก กระทรวงแรงงาน

ภาพจาก TNN ONLINE / AFP
 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง