TNN online "ห้ามส่งออกไม้พะยูง" ครม.เคาะมาตรการส่งออกไม้ใหม่ เช็กที่นี่!

TNN ONLINE

สังคม

"ห้ามส่งออกไม้พะยูง" ครม.เคาะมาตรการส่งออกไม้ใหม่ เช็กที่นี่!

ห้ามส่งออกไม้พะยูง ครม.เคาะมาตรการส่งออกไม้ใหม่ เช็กที่นี่!

ครม.เห็นชอบปรับปรุงมาตรการส่งออกไม้ "ห้ามส่งออกไม้พะยูง" เพิ่มไม้บางชนิดต้องขออนุญาตหรือมีหนังสือรับรองก่อนส่งออก

ครม.เห็นชอบปรับปรุงมาตรการส่งออกไม้ "ห้ามส่งออกไม้พะยูง" เพิ่มไม้บางชนิดต้องขออนุญาตหรือมีหนังสือรับรองก่อนส่งออก


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ว่า ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูปและไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 


โดยมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงมาตรการการส่งออกไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้ล้อมบางชนิด สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร 

เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์รวม 2 ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2549 

ลงวันที่ 17 มีนาคม 2549 และประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง กำหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2555 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 

พร้อมทั้งปรับปรุงมาตรการส่งออก ดังนี้

 

1.สินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้แก่ 

1)ไม้ท่อน เช่น ไม้ฟืน ไม้เสาเข็ม และไม้เสารั้ว 

2) ไม้แปรรูป เช่น ไม้ซีก ไม้หมอนรถไฟหรือรถราง และไม้ปาร์เกต์ 

3) ไม้ล้อมบางชนิด เช่น ต้นจำปีป่า ต้นตะเคียนทอง และต้นจันทน์หอม (เพิ่มไม้ล้อมบางชนิดใหม่ จากเดิมไม่มี เพื่อให้ครอบคลุมไม้ทุกประเภท)

 

2.สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองเพื่อการค้าหรือการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เพื่อแสดงต่อศุลกากรประกอบการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้แก่ 

1) สิ่งประดิษฐ์ของไม้ เช่น ตู้ เตียง และเก้าอี้ (เพิ่มสิ่งประดิษฐ์ของไม้ จากเดิมไม่มี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้าว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย) 

2) ถ่านไม้ (จากเดิมต้องขออนุญาต เปลี่ยนเป็นใช้หนังสือรับรอง)

 

3.กำหนดให้ไม้พะยูงท่อน ไม้พะยูงแปรรูป ไม้พะยูงล้อม และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้พะยูง เป็นสินค้าห้ามส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

 

4.กำหนดข้อยกเว้น กรณีการนำไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้ล้อม สิ่งประดิษฐ์ของไม้ และถ่านไม้ ติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือนำออกไปเพื่อเป็นตัวอย่างในปริมาณเท่าที่จำเป็น ไม่ต้องขออนุญาตหรือขอหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และการส่งออกไม้ยางพารา (ไม่จำกัดปริมาณ) ได้รับยกเว้น ไม่ต้องขออนุญาต (จากเดิมต้องขออนุญาต และการส่งออกไม่จำกัดปริมาณ เนื่องจากไม้ยางพาราเป็นไม้ปลูก ไม่มีการลักลอบตัด)

 

5.ระบุพิกัดศุลกากรของไม้แต่ละประเภทในบัญชีท้ายร่างประกาศตามคำขอของกรมศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกไม้และเจ้าหน้าที่ประจำด่านศุลกากร

 

6.กำหนด คำนิยาม เช่น ไม้ล้อม หมายความว่า ไม้ยืนต้นเฉพาะที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ที่มีชีวิตที่ถูกขุดล้อมขึ้นมาทั้งราก เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายไปปลูกในสถานที่แห่งอื่นได้ เช่น ต้นจำปีป่า ต้นตะเคียนทอง ต้อนประดู่ และต้นจันหอม

 

ทั้งนี้ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
แฟ้มภาพ ผู้สื่อข่าวนครราชสีมา / เว็บรัฐบาลข่าวแนะนำ