TNN online ปลดล็อกกัญชา! สำรวจความเห็นปชช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่?

TNN ONLINE

สังคม

ปลดล็อกกัญชา! สำรวจความเห็นปชช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่?

ปลดล็อกกัญชา! สำรวจความเห็นปชช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่?

นิด้าโพลเผยส่วนใหญ่เห็นด้วยปลดล็อกกัญชา แต่ยังห่วงเด็กและเยาวชน-ปชช.นำไปใช้ผิดทาง

วันนี้(19 มิ.ย. 65) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง"การปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ทำให้การปลูก เสพ สูบ บริโภคสามารถทำได้ถูกกฎหมาย พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 34.81 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้และเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้ 

ปลดล็อกกัญชา! สำรวจความเห็นปชช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่?

รองลงมา ร้อยละ 24.89 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ กัญชาเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อเด็กและเยาวชนเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ประชาชนยังไม่มีความรู้เรื่องกัญชามากพอ และภาครัฐไม่สามารถควบคุมการใช้กัญชาได้อย่างทั่วถึง ร้อยละ 23.74 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ กัญชาเป็นพืชที่มีประโยชน์มากกว่าให้โทษ สามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้ และร้อยละ 16.56 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ อาจเกิดการเสพติดกัญชา ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ประชาชนอาจนำไปใช้ในทางที่ผิด

 ด้านความกังวลของประชาชนต่อปัญหาการใช้กัญชาอย่างไม่เหมาะสมในหมู่เด็กและเยาวชน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 42.44 ระบุว่า

กังวลมาก รองลงมา ร้อยละ 29.62 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล ร้อยละ 16.95 ระบุว่า ไม่กังวลเลย และร้อยละ 10.99 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบการใช้กัญชาของคนไทยในอนาคต พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 34.05 ระบุว่า ใช้ทางการแพทย์

รองลงมา ร้อยละ 31.15 ระบุว่า ใช้เพื่อการสันทนาการ เช่น การสูบ หรือเสพ ร้อยละ 22.21 ระบุว่า ใช้ในการประกอบอาหารหรือเครื่องดื่ม

และร้อยละ 12.59 ระบุว่า ใช้เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 67.02 ระบุว่า ไม่เคยมีประสบการณ์ใด ๆ

เกี่ยวกับกัญชา ขณะที่ ร้อยละ 32.98 ระบุว่า เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชา (จำนวน 432 หน่วยตัวอย่าง) โดยในจำนวนนี้ ตัวอย่าง ร้อยละ 60.65

เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาในเรื่องการใช้กัญชาเพื่อประกอบอาหารหรือเครื่องดื่ม

ข้อมูลจาก  : นิด้าโพล

ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ