"นิด้าโพล" เผย "นักการเมือง" รั้งท้ายสุด กลุ่มอาชีพที่ควรฉีดวัคซีนโควิด

TNN ONLINE

การเมือง

"นิด้าโพล" เผย "นักการเมือง" รั้งท้ายสุด กลุ่มอาชีพที่ควรฉีดวัคซีนโควิด

นิด้าโพล เผย นักการเมือง รั้งท้ายสุด กลุ่มอาชีพที่ควรฉีดวัคซีนโควิด

นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชนถึงการกระจายวัคซีน พบว่า กลุ่มอาชีพที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมากสุด คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และพบว่า กลุ่มนักการเมือง ควรเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับการฉีดวัคซีน

วันนี้ (21 ก.พ.64) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน ประเด็น “ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ใครก่อนดี” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงจังหวัดที่ควรเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.90 ระบุว่า จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมากในรอบที่ 2 ที่ผ่านมา รองลงมา ร้อยละ 16.77 ระบุว่า เริ่มทุกจังหวัดพร้อม ๆ กัน ร้อยละ 10.70 จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ร้อยละ 10.39 จังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนทั้งหมด และร้อยละ 5.24 ระบุว่า จังหวัดที่มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสูง

ขณะที่กลุ่มอายุที่ควรเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.01 ระบุว่า กลุ่มวัยทำงาน ตั้งแต่ 20 – 59 ปี รองลงมา ร้อยละ 37.10 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ร้อยละ 15.10 ควรเริ่มทุกกลุ่มอายุพร้อม ๆ กัน และร้อยละ 9.79 กลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุไม่เกิน 20 ปี

ส่วนกลุ่มอาชีพที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.48 ควรเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข รองลงมา ร้อยละ 14.41 กลุ่มผู้รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 8.87 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ร้อยละ 7.59 ควรเริ่มทุกกลุ่มอาชีพพร้อม ๆ กัน ร้อยละ 5.29 ร กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการเดินทางและขนส่งทุกชนิด ร้อยละ 4.93 ระบุว่าเป็น กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.48 พบว่ากลุ่มนักการเมืองเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ควรได้รับวัคซีน

พร้อมกันนี้ มองว่าการบังคับชาวต่างชาติ รับวัคซีน พบว่าร้อยละ 44.54 ควรบังคับชาวต่างชาติทุกคนให้ฉีดวัคซีน รองลงมา ร้อยละ 28.22 ควรเป็นไปตามความสมัครใจในการฉีดวัคซีน ร้อยละ 26.25 ควรบังคับเฉพาะชาวต่างชาติกลุ่มเสี่ยงให้ฉีดวัคซีน


สุดท้ายความคิดเห็นของประชาชนต่อการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับชาวต่างชาติในประเทศไทย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.92 ชาวต่างชาติทุกคนต้องเสียเงินในการฉีดวัคซีนเอง รองลงมา ร้อยละ 31.72 ชาวต่างชาติที่เสียภาษีถูกต้องเท่านั้นที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนฟรี ร้อยละ 25.72 ระบุว่า ชาวต่างชาติทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนฟรี และร้อยละ 0.68 ชาวต่างชาติกับรัฐบาลจ่ายคนละครึ่ง


นิด้าโพล เผย นักการเมือง รั้งท้ายสุด กลุ่มอาชีพที่ควรฉีดวัคซีนโควิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง