TNN online โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เศรษฐา ทวีสิน" ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

TNN ONLINE

การเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เศรษฐา ทวีสิน" ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เศรษฐา ทวีสิน" ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เศรษฐา ทวีสิน" ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย


วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เมื่อเวลา 18.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี โดยนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อัญเชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี มายังห้องโถงชั้น 7 พรรคเพื่อไทย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เห็นชอบด้วย ในการแต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่ทั้งหมดมีอยู่ของทั้งสองสภา 

จึงแต่งตั้งให้ นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

นายวันมูหะมันอร์ มะทา 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร


โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30


โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30


โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30
ภาพจาก ทำเนียบรัฐบาลข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง