เริ่มวันนี้! กทม.ปิดสถานที่เสี่ยงถึง 31 พ.ค. "ร้านอาหาร" นั่งได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เริ่มวันนี้! กทม.ปิดสถานที่เสี่ยงถึง 31 พ.ค. "ร้านอาหาร" นั่งได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม

เริ่มวันนี้! กทม.ปิดสถานที่เสี่ยงถึง 31 พ.ค. ร้านอาหาร นั่งได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม

กทม. ประกาศ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 29 เริ่มวันนี้ "ร้านอาหาร" นั่งได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม

วันนี้( 17 พ.ค.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29) มีเนื้อหาระบุว่า ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29)

ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยให้บิดสถานที่และใข้บังตับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (บับที่ 25) ลงวันที 25 เมษายน 2564 และ (บับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นั้น เนื่องจากมีการประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยกำหนดขึ้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 4 จังหวัด ซึ่งกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวในการป้องกันและควบคุมโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอยของคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาสกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่25 เมษายน2564 และ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

2. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกิน เวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนที่นั่งปกติ ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลา 23.00 น.

ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ การเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการที่ทางราชการกำหนด และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564

3. กรณีนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 กรณีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ขัดหรือแย้งกับ (ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ให้ปฏิบัติตาม (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิด ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย

อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 52564

เริ่มวันนี้! กทม.ปิดสถานที่เสี่ยงถึง 31 พ.ค. ร้านอาหาร นั่งทานได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม

เริ่มวันนี้! กทม.ปิดสถานที่เสี่ยงถึง 31 พ.ค. ร้านอาหาร นั่งทานได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง