ตลาดยิ่งเจริญประกาศปิด 7 วัน หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 10 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ตลาดยิ่งเจริญประกาศปิด 7 วัน หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 10 ราย

ตลาดยิ่งเจริญประกาศปิด 7 วัน หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 10 ราย

ตลาดยิ่งเจริญ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 10 ราย ประกาศปิดตลาดตั้งแต่ 16 พ.ค. เวลา 18.00 น. จนถึงวันที่ 23 พ.ค. 64

15 พฤษภาคม 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศ และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภายในตลาดยิ่งเจริญ ทางสํานักงานเขตบางเขน ได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับมาตรการเพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงปัจจุบัน


วันนี้ทางตลาดฯจึงประกาศการดําเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


1) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทางตลาดฯได้รับทราบผลการตรวจเชิงรุกผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มจํานวน 10 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (สีส้ม) ในพื้นที่ที่ตลาดฯได้ทําการปิดไปแล้ว (โดยได้ส่งแผนผังมาพร้อมกับประกาศนี้) จึงมียอดผู้ป่วยติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2564 รวม 24 ราย


2) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดโรค และการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่ทันท่วงที “ตลาดยิ่งเจริญ จึงปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และมีกําหนดเปิดตลาดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564


3) สําหรับ “ผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงานข้ามชาติ บุคลากร รวมทั้งชุมชนหลังตลาด” ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองจะมาทําการตรวจหาเชื้อทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2564 โดยทางตลาดฯ จะดําเนินการจัดคิวรายชื่อเพื่อให้เข้ารับการตรวจ โดยจะให้ผู้จัดการพื้นที่แจ้งนัดหมาย


4) กําหนดหลักปฏิบัติในช่วงเวลาที่ตลาดปิดให้บริการ : ผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงานข้ามชาติ บุคลากร และชุมชนหลังตลาด ต้องพักอาศัยอยู่บ้าน ห้ามเดินทางไปสถานที่อื่น เพื่อหยุดการรับและแพร่โรค โดยหากพบว่ามีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม ทางตลาดฯจําเป็นต้องยกเลิกการเช่าการจ้าง และห้ามเข้าตลาดอีกต่อไป


5) สําหรับลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการตลาดฯตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ขอให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง ครอบครัว หากมีอาการที่เสี่ยงการติดเชื้อ ขอให้ไปพบหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐใกล้บ้าน


จึงเรียนมาเพื่อทราบ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สื่อสารโดยฝ่ายการตลาด


ตลาดยิ่งเจริญประกาศปิด 7 วัน หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 10 รายข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง