TNN กลุ่มคนพิการโหวต “ซีพี” เป็นหนึ่งใน “องค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อคนพิการ

TNN

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มคนพิการโหวต “ซีพี” เป็นหนึ่งใน “องค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อคนพิการ

กลุ่มคนพิการโหวต “ซีพี” เป็นหนึ่งใน “องค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อคนพิการ

กลุ่มคนพิการโหวต “ซีพี” เป็นหนึ่งใน “องค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อคนพิการ” ประธานกรรมการ เครือซีพี “สุภกิต เจียรวนนท์” รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ จาก กมธ.การพัฒนาสังคมฯ

กลุ่มคนพิการโหวต “ซีพี” เป็นหนึ่งใน “องค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อคนพิการ” ประธานกรรมการ เครือซีพี “สุภกิต เจียรวนนท์” รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ จาก กมธ.การพัฒนาสังคมฯ  

กลุ่มคนพิการโหวต “ซีพี” เป็นหนึ่งใน “องค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อคนพิการ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 – คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จัดพิธียกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม  เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรและบุคคลผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการฯ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ จำนวน 45 องค์กร และบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม จำนวน 66 คน ในการนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็น 1 ในองค์กรที่ได้รับการโหวตคัดเลือกจากกลุ่มผู้พิการว่าเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการมาโดยตลอดทั้งด้านการให้โอกาสในการทำงาน และการสร้างงาน สร้างอาชีพ  ทั้งนี้นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนเครือฯรับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือได้รับเกียรติบัตรนี้ด้วยได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด พิธีมอบเกียรติบัตรดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา  

กลุ่มคนพิการโหวต “ซีพี” เป็นหนึ่งใน “องค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อคนพิการ

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา  กล่าวว่า  วุฒิสภาให้ความสำคัญกับการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางโดยเฉพาะคนพิการ  ซึ่งประเทศไทยโชคดีที่มีหน่วยงานและองค์กรโดยเฉพาะภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนช่วยเหลือคนพิการ ถือเป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องส่งเสริมการจ้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนพิการ  ซึ่งการคัดเลือกในครั้งนี้ก็มาจากกลุ่มคนพิการทั้งกลุ่มผู้พิการทางสายตา กลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน กลุ่มผู้พิการทางสติปัญญา และกลุ่มผู้พิการทางร่างกาย เป็นผู้ให้ข้อมูลและโหวตมีหน่วยงานหรือบริษัทใดบ้างที่ช่วยเหลือและให้โอกาสในการทำงาน

กลุ่มคนพิการโหวต “ซีพี” เป็นหนึ่งใน “องค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อคนพิการ

 

“45 องค์กร ที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ มาจากการพิจารณาคัดเลือกของคนพิการ ซึ่งล้วนเป็นองค์กรที่เข้ามาขับเคลื่อน เพราะฉะนั้นในฐานะของประธานคณะกรรมาธิการฯ ต้องขอขอบคุณทุกองคาพยพในสังคมไทยที่เกื้อหนุนเกื้อกูลให้กับคนพิการได้มีที่ยืนในสังคมไทยและสามารถมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนปกติทั้งหมด” ประธานกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม กล่าว


ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยการนำของนายสุภกิต  เจียรวนนท์  ประธานกรรมการ  ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการมาโดยตลอด  โดยมีนโยบายให้เครือซีพีและบริษัทในเครือ สนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน , เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี , เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ ,เป้าหมายที่ 8 งานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ , เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ และเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งทั้งหมดนี้มุ่งเน้นให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

กลุ่มคนพิการโหวต “ซีพี” เป็นหนึ่งใน “องค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อคนพิการ

สำหรับการช่วยเหลือคนพิการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วยสนับสนุนการฝึกอาชีพ และสร้างงานให้กับคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจ้างงานคนพิการมาตรา 33 และ 35 ตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน ทั้งนี้ยังมีการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมคนตาบอดและคนพิการ  มีการสร้างอาชีพให้คนพิการเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม   สนับสนุนการเปิดร้านยิ้มสู้คาเฟ่เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ เป็นต้น


นอกจากนี้ภายในงานได้มี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มาร่วมแสดงความยินดี  รวมไปถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความประทับใจจากเหล่าผู้พิการที่ออกมาแสดงความสามารถทั้งร้องเพลงและเต้นรำให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับชมกัน

ข่าวแนะนำ